نماد سایت بت کلونی

دانلود موزیک سیاسی حصین با نام 2 جا + متن

حصین

حصین

معرفی ابتدایی حصین

حصین رحمتی با لقب حسین ابلیس یا همان حصین، از رپر های نسل اول مارکت ایران است. سبک اصلی او با توجه به نوع صدای او، گنگ است.

حصین اکنون به همراه همسر خود در گرچستان زندگی میکند.

آهن گ 2 جا از حصی ن و ب ی بال

این موزیک روایت اتفاقاتی است که در زندان های ایران برای حصین به علت فعالیت غیر مجاز رپی اتفاق افتاد. لینک دانلود موزیک در آخر مطلب قرار داده شد.

حصین

متن آهنگ 2 جا از حصین و بی بال

بیا بچین جلوم مهرت رو
وقت نگیر فقط داری همین فرصت رو
کفتار ها دیدن همه قدرت رو
تو که جوجی میزنم میپیچم نسخت رو
من از کف کوچه های خاکی
س بز شد م پس ند ارم از ه یچ کس ی باک ی
زندگیم هم درست مثل قصه های راکی
موتور کلافه تر از خود کاوازاکی
بذار ، برسه به گوش اون بالا
ما میکنیم تغذیه از شکم شغال ها
آفت اب ر و رن گ زدی م عم ریه با ذ غال ه ا
ظلمات محض اصلا * کابالا
تو حا لا دار ی بزن ی رد پا م رو قد م؟
سوخت بدی بمونی باز تو پای هدف
مشکل من و این تابلو های خطر
بس که ندیدمشون از ما ناراحتن
[کورس]
نمیبافم موی رویام رو
ببخش اگه خمه اخم هامون
اگه که تا رفاقت راه بود
ول ی ت هش ح قیقت رو دید ی تن ح رف هام ون
همیشه
نمیبافم موی رویام رو دیگه
نه نه خال ی کنی ن با یه  گ ل جا م رو
اگ ه رفت م دن یا ندا شت حا ل خو ش با م ن
ولی تهش عزیز هایی داد که نور چشم هامن

متن آهنگ 2 جا از حصین و بی بال

[ورس دو]
دم شب باز
کلم ه ها تو ق فس س ینه دا رن ف از پر واز
ببین عباس
ش یر ها * شد ن حال ا کف تار ها د سته
ایده های قدیمی تو مغز های بسته
میچ که خو ن از چش م ه ای منت ظر اتف اق و
م شکل ها مد ام میگ ن که رویا ما ل قص ه هاس ت و
ببی ن حقی قت و بک ن چش م رو ب از و
دست هایی که حسابی سرده
مردن تو خاطرات یا زندگی تو لحظه
ح الا چ ک یا با چَ ک م ن میکن م نق دت
بگو چیه فاز؟ تبهکار رو بنگه
علی کاسبه هنوز منتظر زنگه
به خیالش شدنیه هدف هاش
چون بلنده قدم هاش
طرز فکرش معلومه از وجنات
حتی خود خدا شاکیه از خلقش
درضمن زیر خشتک آزادی هم
مشغول چاقیدن *
از او ن رو ز که س بز ش دم تا حا لا
سنگین مثل دست های تقدیر
بگو تهش چیه این مسیر سبزت؟
ساحل فکرت یا کویر محضه؟
رد میشم ازت ولی خب میمونه رَدم
پشت خط چیه * خودم ته خطم
نمیبافم موی رویا رو دیگه سردم
ما رو دی دی ص بر ن کن فقط بز ن دس ت

متن آهنگ 2 جا از حصین و بی بال

[کورس]
نمیبافم موی رویام رو
ببخش اگه خمه اخم هامون
اگه که تا رفاقت راه بود
ولی ته ش حقی قت رو دی دی تن حر ف ها مون
همیشه
نمیبافم موی رویام رو دیگه
نه نه خالی کنین با یه گل جام رو
اگه رفتم دنیا نداشت حال خوش بامن
ولی تهش عزیز هایی داد که نور چشم هامن
[ورس سه]
بذار بهت بگم من کجا بودم
با یه دس تبند چش  م بسته نا کج ا تو حب س
خیره میشدم مثل * تو سقف
وق ت دادگ اه پش ت ه مه قا تل ها تو ص ف
همین من بودم که چهار تا چهار تا سال ها
میرفتم اون پل ه های دادس را رو با لا
قاض ی میگ فت بنویس جرم ت با خودت همین  حالا
و ا لا که فر دا قب ل نما ز میک شیمت با لا
گفتم حاجی حله بگم شرمنده ام؟
گفت نه کمه بگو شدی سرکرده غرب
سرم پایین میزدم یه لبخند نرم
عقب پل ها خراب جلوم سنگ قبر
صورتم که جای چک و سیلی
کبودی کتک های بعد دستگیری
کدومش رو میخوای بگم ، بگو
لک میزد دل واسه یه لحظه نور
ک ف قف س ه ام تنگ ه نف س ه ا همه لح ظات
میگذره برام برابر سال
دست بر قضا من تو این فضا
گیر و گو ر بو دم چ ند سا لی درس ت م ثل کو ر بی عص ا
همون روز هایی که همه بودین فرنگ
دنب ال ج ا بو دین تو س فره ی حقو ق بش ر
من ، دی دم فاص له‌ی م ن و مرگ خواب ه
یهو رد دادم رفتم تو دل اربابت
[اوترو]
* به ریش نیست به ریشست
بزن به چاک

آهنگ 2 جا از حصین و بی بال

5/5 - (1 امتیاز)
خروج از نسخه موبایل