نماد سایت بت کلونی

دانلود موزیک جدید بهرام نورایی

دانلود موزیک جدید بهرام نورایی

دانلود موزیک جدید بهرام نورایی

بهرام نورایی، خواننده رپ ایرانی، با سبک منحصر به فرد و اشعار تامل برانگیز خود، به عنوان چهره ای برجسته در صنعت موسیقی ظاهر شده است. نورایی که در تهران متولد شد و بزرگ شد، سفر به سوی موفقیت چیزی کم از چشمگیر نبود.

نورایی از کودکی اشتیاق خود را به موسیقی نشان داد. او عمیقاً تحت تأثیر ملودی های سنتی ایرانی و هنرمندان رپ غربی مانند توپاک شکور و امینم قرار گرفت. او با ترکیب این تأثیرات متنوع، صدای متمایز خود را ساخت که با شنوندگان سراسر ایران طنین انداز شد.

دانلود موزیک جدید بهرام نورایی

متن آهنگ داغ بهرام نورایی

یه ن گاه تو ب ه م ا بن دا لااق ل بع د بکن مون قضاو ت
ببین هم ه حز ب بادن جا م بود ی نص ف را هم نمیا وردی ط اقت
من می گم ا ون که ت هش زن ده مون د تو زمست ون
داغ این زندگی تو دلش موند
اینجوری دلمون گرمه که نگرفتیم خفه خون
یه نگا ه تو به م ا بن دا لاا قل بعد بکن مون قض اوت
ببی ن ه مه حز ب با دن ج ام ب ودی ن صف راه م نمیا وردی طا قت
من می گم او ن که ته ش زند ه مو ند تو زمس تون
داغ این زندگی تو دلش موند
اینجوری دلمون گرمه که نگرفتیم خفه خون

[ورس یک]
آب جاری نمی گَنده
آبشار میشه اگه نترسه از دره
پشتم گذاشت صفحه
حیثیتم رفته؟ نه
شعورت معلومه از کیفیت نقدت
من خوابیدم تو فکرم
خیالم تخته
می‌خاری چه داری تو چنته
اونجام که قد نمی ده عقلت
نفسم می کنه زخمت
می کن ن ش ب تا ر وز چو ب لا ی چر خت
می فروشن شخصیت بت تو یه جعبه
کنترلت کو؟ از دستت رفته
چی میدن کی کجا نشون کانال چنده؟
حرف دارم کلی
بگم که چی شه؟
نمی ش ه آش تی دا د سن گ رو با شی شه
از هر کی بپرسی اسمم تو لیسته
من تک م و دوت ا ش م م ی ریز ه س یستم
آخ میزنم داد فساد زد به ریشه

متن آهنگ داغ بهرام نورایی

بالاست اونی که با سران قوم و خویشه
بذا صدام تو کوچه بپیچه
عمیق شدم اونقدر توم می زنن شیرجه
میگن ارشاد
میگی م به ک ی چه ر بطی دار ه زندگ یمون چه شک لیشه
قضیه نه پوله نه پرستیژه
بلکه حق آدم رو زندگیشه
من میخوام که یادم بمونه
بعضی قانونا سازنده بوده
بعضی ناعادلانه ان
بدون که نباید آدم بش پایبند بمونه
ببین بازی رو بردم بدون بودجه
تکتون ریزه و جفتتون پوچه
هیبت شیر دارم همت مورچه
خوندم اینو که بازی باز پشت و رو شه مثل همیشه

[کورس]
یه نگ اه ت و به ما بند ا لااق ل بعد بکنم ون قضاو ت
ببی ن ه مه حز ب باد ن جا م بو دی نص ف راه م نمی اورد ی طا قت
من می گم او ن که ته ش ز نده مو ند تو زمستو ن
داغ این زندگی تو دلش موند
اینجوری دلمون گرمه که نگرفتیم خفه خون
من م یگم او ن که ته ش  زن ده م وند تو ز مستون
داغ این زندگی تو دلش موند
اینجوری دلمون گرمه که نگرفتیم خفه خون

 

دانلود موزیک جدید بهرام نورایی

5/5 - (1 امتیاز)
خروج از نسخه موبایل