نماد سایت بت کلونی

دانلود موزیک احساسی پس من چی کوروش + متن

کوروش

کوروش

بیوگرافی کوروش وانتونز

کوروش وانتونز متولد اردیبهشت ماه در تهران متولد شد. او بعد از مدتی و به دلیل سختی های کار رپ در ایران، به همراه تیمش به ترکیه مهاجرت کرد.

آهنگ پس من چی بیبی کوروش

این موزیک به دلیل قطع ارتباط کوروش با دوست دختر خود، هلیا قربان نژاد، اتفاق افتاد. جزو غمگین ترین موریک های رپ و همچنین ونتوتز حساب میشود.

کوروش

متن آهنگ پس من چی بیبی کوروش

می افته این ورا مسیرتتو که هیچ وقت تقصیرت نیست
رفتی که چی؟پس من چی بیبی؟پس من چی بیبی؟
همیشگیمهمیشه این قلب پیشت گیر میمونه.فقط بگو پس من چى بِیبیپس من چى بِیبیپس من چى بِیبیفقط بگو پس من چى بِیبیمنى كه داره رد ميدهاز وقت ى كه رفت ى چش م به در مي گهپس من چى بِیبیفقط بگو پس من چىبه دنيا نميدم تك تك خنده هاتديدم نيستن رو لبات اگه نَكِشم كناربا اينكه ميدونستم ميرم تَهِش هم بگاگفت م بر و نه دلي ل ب يار نه معذ رت بخوا هش با ترس يدى زُ ل بز ن از پنجر ت به ما هاگه ح ال دا شتى بعض ى  وقت ا سر بز ن به خواب مالبته اگه من بخوابمفقط حداقل یه ساعتبه دوستت ميگى جلوم چيو جمع كنهتو ك ه آم ارت ر وئه ميخو است ك يو خَر ك نهراستى چند روز ديگه ۲۸ امهم نم اين شر اب ۳ سا له رو مي خورم كُل شوسلام تيتو هرك ى پر سيد از م ميگ م بي ت و اَم اوک یولى ميدونن جوکه
فقط بگو از چيش اومد خوشتمگه ميتونه منو از يادت ببرهعمراً اگه تو بغلش خوابت ببرهلب ساحل ۵ صبح

متن آهنگ پس من چی بیبی کوروش

ه مه روز ا رو حف ظم اگ ه يا دت رفت ه ت وبرو دلت اگه باز شكسته شدچشت از نگاهش خسته شدداشتى ميفتادى بياميتونم نگيرم مگه آخه دستتوبده آره بعد توبده آره بعد تو
اينم آخرين كادوى ولنتاينِ من به توبودى قُول ميدادم قَدرِتو بدونمهمه بعدِ تو يه جورناينم فرق تو يه دونستفرشته ى تُخس شيطونمىگولم ميزنى مثِ اِچ توو رَگیسخت تركت ولى بتونم ميرمچون هيچ جاى دنيا نيست عشق زوركىنميخواستم قلبتو بشكونم هيچوقتبگ  و چ ى شد پس رفي ق ني مه راه م شد ىاو ن مو هاى فِرِ ت لا دس ت كيه ر ام ش دى ز وداون چِشاى كيه بهش خيره مات شدىتو و بغ ل ك ى افتا دى بی لب اس تو يى ر وشحتى فكرش هم عذابچقدر بپرم نصف شب از خوابهركى سراغتو گرفت بگم اسمش هم نياركا ش يه رو ز مي شد باش يم مث ل اولا ش ك اش
پ س من چى بِیبی
فقط بگو پس من چى بِیبی
ميفته اين ورا مسيرتتو كه هيچوقت تقصيرت نيست
رفتى كه چى؟پس من چى بِیبیپس من چى بِیبی
هميشگيمهميشه اين قلب پيشت گير ميمونهفقط بگو پس من چى بِیبیپ س من چى بِیبیپس من چى بِیبیفقط بگو پس من چى بِیبیمنى كه داره رد ميدهاز وقت ى كه رفت ى چ شم به د ر ميگ هپس من چى بِیبیفقط بگو پس من چى بیبیلب ساحل ۵ صبح
دانلود آهنگ پس من چی بیبی کوروش
5/5 - (1 امتیاز)
خروج از نسخه موبایل