موزیکموسیقی

دانلود موزیک ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات

متن کامل آهنگ ناشادی گرات با صدای پویان مختاری

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

دانلود موزیک ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات با کیفیت های مختلف در مجله ی بت کلونی امکان پذیر است. همان طور که می دانید پویان مختاری یکی از محبوب ترین خواننده های بختیاری است. آهنگ های پویان همگی پر طرفدار و ترند هستند و شنونده های خیلی زیادی دارند. پویان آهنگ مشهوری به نام ناشادی گرات دارد که یکی از محبوب ترین آهنگ های این خواننده ی محبوب است. شما می توانید در ادامه ی این مطلب از مجله ی بت کلونی، متن کامل آهنگ ناشادی گرات را با صدای پویان مختاری مشاهده کنید.

دانلود موزیک ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات
دانلود موزیک ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات

متن کامل آهنگ ناشادی گرات با صدای پویان مختاری

ﺍﮔﻮﺩﻡ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﯼ و ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﻮﻡ ﭼﯿﻨﻮ ﻭ ﻣﻮ ﺍﮔﺪﺭﺩﯼ

ﻧﺪﻭوﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺩﻟﯽ ﺩﻝ ﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺍرﺭﯼ

ﻧﺪﻭوﻧﺴﺘﻢ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺳﺎﯾﻠﻨﺘﻪ و ﺳﯿﭽﻪ ﻓﯿﺲ ﮐﻨﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎﯾﺘﻞ ﻭ ﻧﯿﭽﻪ

ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﻮﻡ ﺳﯿﭽﻪ ﺗﺎ ﺗﯽ ﻣﻮﻧﯽ ﺟﻠﺪﯼ ﺩﯾرﺮﺕ ﺍﺑﻮ ﻭ ﺗﺎﯾﻤﺖ ﺍﻓﯿﭽﻪ

ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺩﯾﺮ ﻣﺠﺎﻟﻢ ﻫﻮﻧﻪ ﻧﺮرﺩﯼ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﮔﻮﺩﯼ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ

ﻭﻟﯽ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﻪ ﺑﯽ ﻫﺎ ﺷﺎاﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺘﯽ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻮوﻥ ﻧﻤﮑﻪ ﻧﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﮔﺮﺍﺕ

ﺩﯾﺮ ﺯﻩ ﻣﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﻧﯿوﻮ ﻧﺰﺩﯾﮑﻢ

ﻫﻤﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﻡ ﺗﻮوﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﻡ ﻭﺍ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮑﻢ

ﺩﯾﻪ ﺗﻮ ﺳﯽ ﻣﻮ ﻣﺮﺩﯼ و ﻧﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﻮ ﺩﻭﺭ ﺩﯼ

ﺟﻠﻮی ﻫﺮ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاﺍﻝ ﺑﯽ ﺁﺑﺮﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﺮرﺩﯼ

ﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﺍﺧﻮﯼ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺍﺕ ﺍﻩ ﺑﺴﻪ و ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﺷﯿﺮﻩ ﺩﺍﺕ

ﺩﯾﻪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻨﺪﻩ ﺣرﺮﻓﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﯿﺪﯼ ﻣﻮ

ﺧﻮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﻫﺪﯼ و ﭼﻮﻥ ﺗﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺎﻡ ﺍﺧﺎﺳﺘﻮﻡ

ﮔﻮﺩﻭﻡ ﺳﯽ ﺗﻮ ﻣﻪ ﺭﯼ و ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻮﻡ

ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺩﯾﺪﯼ پویان ﻭﺍ ﺗﻮ ﮔرﺮﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﯾﻢ

ﻭﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﺗﻮ ﮔﺮرﺟﻮﻡ

ﺍﯼ ﻃﺮرﻓﺘﻢ ﺍﺩﻡ ﺧﻮﯼ و ﺑﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭﻡ ﻧﻮﯼ ﭼﯿﻮﺕ ﺑﺸﻮﻧﺎ

ﻣﯽ ﻧﺎﺩﻭﻡ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺪ ﺫﺍﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭرﯼ تو ﻓﻬﻢ ﺗﻮ ﯾﮑﻢ

ﻫﺮﮐﯽ ﻭﺕ ﮐﻨﻪ ﺧﻮوﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻭﻇﯿﻔﺴﻪ و ﻫﻢ ﺧﻮ ﻭﻟﺖ ﮐﺮﺩ ﺭﻩ ﯾﻢ ﻧﺒﯽ ﺑﺴﺖ

ﺩﯾﻪ ﺗﻮ ﺳﯽ ﻣﻮ ﻣﺮرﺩﯼ ﻧﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﻮ ﺩﻭﺭ ﺩﯼ

ﺟﻠﻮ ﻫﺮ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﻝ ﺑﯽ ﺁﺑﺮوﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺩﯼ

ﺭﻫﻨﻪ ﺗو ﺷﺎﺭﻭو ﺑﻨﺪ ﻓﺸﺎﺭﻡ ﻭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ قله ﻫﻮ ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ

ﺟﻮﺭﻩ ﯾﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﻭ ﮔﻠﻪ ﺑﺮﺩﺕ ﯾﻮﻧﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺪﻡ ﺟﻮرﺭﻩ ﮐﺮﮔﻞ ﺩﻭﺭﺕ

ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﻭوﻓﺘﻢ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ

ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭرﯼ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺍﺩﻭﻡ ﻭ ﺧﻮﻡ ﺩﺷﻤﻮﻥ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻫﯽ ﺍﻭﻓﺘﻪ ﻭﻩ ﮐﺎﺭرﻩ ﻣﻮ ﮔﺮﻩ ﺗﺶ ﻣﻪ ﻫﻮﻧﻪ ﺑﻮ ﻫﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﻮ ﮔﺮﻩ

دانلود موزیک ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات

لینک دانلود ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات (کیفیت 480)

لینک دانلود ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات (کیفیت 720)

دانلود ویدیو پویان مختاری بنام ناشادی گرات (کیفیت 1080)

پیش بینی آنلاین فوتبال

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا