رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک بهشت امیر تتلو + متن

هیت ترین آهنگ امیر تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بیوگرافی امیر تتلو

امیر حسین مقصود لو، یا امیر تتلو با لقب سلطان رپ فارسی، در 30 ام شهریور ماه سال 64 در مجیدیه تهران متولد شد. او بیشترین موزیک های هیت را در مارکت موسیقی ایران تولید کرد و در نهایت مجبور شد از ایران مهاجرت، و به کشور ترکیه برود.بهشت

آهنگ بهشت امیر تتلو

این موزیک در خرداد ماه سال 401 از امیر تتلو منتشر شد. به سرعت توانست نظر مخاطبین را جلب کند و از برترین موزیک های امیر تتلو، از نظر هوادارن بشود.

تتلو
تتلو

متن آهنگ بهشت امیر تتلو

از اونجایی که یادمه
همه فقط خواستن برن بهشت
هیشکی نخواسته بسازه بهشت
پس نتیجه چی میشه؟
[کورس]
تو بگو بهشت کدومه؟
اصاً توو این زمین بهشت کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
ا ینجا ه ر کی  مُ رد که رف تش زی رِ خ اک
تو بگو عشق یعنی چی چی؟
ما که دید م بالاخ ره می ره  ع شق ی به *
تو بگو بهشت کدومه؟
اصاً توو این زمین کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
اینج ا هر ک ی مُ رد که رف تش  ز یرِ خ اک
تو بگو عشق یعنی چی چی؟
م ا که دی دم  ه می ره ه ر عش قی به *

متن آهنگ بهشت امیر تتلو

[ورس یک]
آآ، هم ه بی مص رف و م فت خ ور و کو دن و یه م شت گ او دو رِ م ن
ه مه چ ش ما ک ثیف ه و س رِ همس رت هم
هم ج ا چادرِ  غ م، بی نِ ای ن هم ه زخ م و لاش خور *
تو  ه م دو س دار ی یه  ز ن، * م اچ ک نه ن ه؟
هم ه ف کرا *، ه ر ک ی ه مین سرِ ش ب اوم ده نش ده ص بح می ره
ه مین فرم ون بر ی بدو ن ه مین ف ردا هم پ س دیره
پ س یه ک م اینج ا بمو نی میبی نی ک لاً نف س می ره
ه مه جم عا نف س  یره، هم ه در ا بی  دس تگیر ه
تازه اگه در ی باشه اص اً، کمپ لت بن   و زنج یره
هم ه قا طی ه م، ج ک و * د زد و دل سوز
سوبر و مست و همشیره
حا جی بال ای م نبر * میک وبه بو شو بر می دا ره
آمری کا اوبا ما م یاد، ع مو م ن یه کم ی بیش تر از رد ی ا م
تو خب ور نرو با ما زیاد
همه وحشی ولی بزدل توو این وضعیت
ام ام ز مان ه م پس  م یده کار ما ب یاد،  هه

متن آهنگ بهشت امیر تتلو

[کورس]
تو بگو بهشت کدومه؟
اصاً توو این زمین بهشت کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
این جا  هر  کی مُر د که رف تش  خا ک
تو بگو عشق یعنی چی چی؟
ما ک ه  بالاخر ه می ره  هر ع شق ی  ب ه *
تو بگو  کدومه؟
اصاً توو این زمین کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
ای نجا  هر ک ی مُرد ک ه رفت ش  خا ک
تو بگو عشق یعنی چی چی؟
ما ک ه دید م بالاخ ره  هر ع شق ی به *

متن آهنگ بهشت امیر تتلو

[ورس دو]
من خ سته ا م از   زند ه کُ ش مُ رده پر ست
خ ست ه ام از این  ک ه خو رده ترک
خس ت ه ام از او ن ح سی که او ن با خود ش بُ رد ب ه د رک
خس  ته ام از  الک ی بدون فکر و ه دف، بد ون ع مل
از این همه تضا هر به ع شق، به درو غ ق سم
از آدما و جای شلوغ
رو شیش ه “ها” کرد م نو شتم که ط بیعت هو شمنده
مثلا او نی که گرگ ه پ س   میبی نه ح الا بچ ه خ ودش گوس فنده
زمی ن جور ی میچ رخه ک ه بریزه پوزخندت
از بال ا نگا ه کر دی منو آر ه * بغ ض تو رو ه م میب ینم
ع مو تو تان ک س وار شو یه  روزی دُ م تو رو ه م میچ ینن
م ن که س گ خ ور ه زار بار ش دم یه  بار ب الا
مرحله ی گربه خور هم میشینم
یه سریا هم اگه توبه کنن میمیرن
منم از اینا گاهی دورِ خودم میچینم
اینا خنده ان ولی سرفه کنم *
[بریج]
منت ظرم بار ون بیا د، تو و روز بارو نی بر م دی پ تره
اله ی که بعدِ م ن خوش ی و خند ه از این اک یپ نره
منت ظرم تار یک بش ه، توو ش ب و تاریکی بر م خو ف تر ه
اله ی که بع دِ م ن د ین و ایمون ت س مت ک فر نره

متن آهنگ بهشت امیر تتلو

[ورس سه]
م نو ول  کن با ش بم، تاری که ا ما چ قد آزا د و ر هام
بذار م ن از اع تیاد تو درا م، رفتن ی باید بره تو نکن  بر ام
چقده خ ونِ دل  و دردِ زی اد، تا ک ه فه میدم خو دمو ه یچ مو قع به ک م
چقده  رد شدم از  و سیر از
منِ خسته چ ه بَر  و بازو یی به ه م زدم
[کورس]
تو بگو بهشت کدومه؟
اصاً توو این زمین بهشت کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
تو بگو عشق یعنی چی چی؟
ما ک ه دید م بال اخره می ره هر ع شقی به *
تو بگو بهشت کدومه؟
اصاً توو این زمین بهشت کجا بود
ما چه بیخیال و ساده بودیم بهمون
هر چی گفتن که اشتباه بود
تو بگو بهشت چی شدش
تو بگو عشق یعنی چی چی؟

 

دانلود آهنگ بهشت امیر تتلو

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا