رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک جدید امیر تتلو به نام بورینگ + متن

آهنگ پارتی جدید امیر تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بیوگرافی امیر تتلو

امیر تتلو از رپر های بسیار محبوب و همینطور تکنیکی از نسل اول رپ فارسی است. او تقریبا معروف ترین آرتیست ایران است. امیر تتلو متولد 30 شهریور ماه سال 1363 است. او در محله مجیدیه  تهران بدنیا آمد.tataloo
تتلو بعد از سختی ها و بازداشت های فراوان در ایران، با یک موزیک به نام میرم، تصمیم به ترک ایران گرفت. او ایتدا برای چند سال به گرجستان و سپس به ترکیه مهاجرت کرد.tataloo

تتلو
تتلو

آهنگ بورینگ از امیر تتلو

بعد از مدت زیادی از سکوت امیر تتلو، او تصمیم به پخش موزیکی شاد کرد. این آهنگ با تنظیم حسن بابا است و از صفحه یوتوب شخصی امیر تتلو منتشر شد.tataloo

متن آهنگ بورینگ از امیر تتلو

راس تش او نی که وا قعا دوس ش د اری م هم ن ی بزن ه
فحش بده، چنگ بندازه
(ممکنه گربه باشه)
گاز بگیره، چمیدونم سگ باشه اصاً
ا گه و اقعا عا شق باش ی هر ک ار کن ه مه م نیس ت

[کورس]
تو د لِ من و ص د بار اگ ه شکس تی، عی بی ن داره
پشت سرم عزیزم صد بارم که نشستی
هر چ ی خواس تی گفت ی، ه ر 8 ک ه بست ی
اصاً خیالی نی گلم تنفسی که هستی
نف سامون و صل ه م، من  به ت و واب سته ا م
ا ما ت و از عش قِ م ن، نش دی خسته ک م
ه ی وا ست بور ینگ ش د، ه ی ز دی ف صلِ ب عد
بیش تر از ای ن * ما لی ه م می رینه به اص لِ مَر د

[ورس یک]
* ت وو زمین مگ ه چ ند ب ار چر خید به خ واستِ م ن
ول ی بی ن ش یشه ع طرات او ن یه د ونه خ اصتم، بی بی
بی بی باش ی شا هتم، ش اه رو ک نی آ ستم
ه مه چ ی به * اما رفت نت ش د باز س تم

[بریج]
بعضیا هم تنوع طلبن
و واس شون بورین گ که میش ی انق د به ونه م یگیرن ک ه
عص بی ش ی و ی ه ات و ب دی دست شون و
رفتنشونو بندازن گردنِ تو
ا ما نمی فهمم، رفت ن د یگه گ ردن م ن و تو ند اره
میخوای بری برو دیگه
حالا اصا گردن هر کی
میخوای بری برو دیگه
حالا اصا گردن هر کی

متن آهنگ بورینگ از امیر تتلو

[ورس دو]
ه ر چ یو تازه می فهمی می بینی گف م از ه مون شع ر
دو س ال پی ش بق یه چه شک لی ا ن، م ن در می رم از او ن ش کل
چند ه زار نف ر گند ه ش دن از قدی م پهل وم ش ت
تو میکِشی نعشه شی من میزنم تموم شه
اینجا یهو سرد میشه یهو گرم میشه
یهو پشمای آدم میریزه
بعضیا داغِ عن بعضیا انقده یخن که بزنن بهت
یهو میشه یخچالِ آدم فریزر
ه مه این جا دو شاخه انگ ارو ص د جا ی ما عم پر یزه
ما کن دیم با بکس مون از ب قیه یه اکی پ گن گ
دا زم زیر رق صِ ن ور و میپا چیم به ه مه چ یت رنگ
هم ی ل ش و آزا د، تو می زنی ب ه چ یت چن گ؟
ما هم گی پش تِ ه م، منتظ ر یه بی گ بن گ، پوع

[کورس]
تو د لِ م نو ص د بار اگ ه شک ستی، عیب ی ندار ه
پشت سرم عزیزم صد بارم که نشستی
هر چ ی خواست ی گفت ی، هر 8 ک ه بست ی
اصاً خیالی نی گلم تنفسی که هستی
نف سامون وص ل ه م، م ن ب ه تو وابس ته ام
اما ت و از عش قِ من، نش دی خست ه کم
هی وا ست بورین گ ش د، ه ی زد ی ف صلِ بعد
بیش تر از ای ن * م الی ه م می رینه به ا صلِ مَر د

tataloo

دانلود آهنگ بورینگ از امیر تتلو 

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا