رپ فارسیموزیک

آهنگ جدید امیر تتلو

موزیک چشماتو از همه بدزد از امیر تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

امیر تتلو تاکنون بیش از ۱۰ آلبوم و مجموعه‌ای از تک‌آهنگ‌ها را منتشر کرده است. او در این آثار، به موضوعات مختلفی از جمله عشق، زندگی شهری، مسائل اجتماعی و… پرداخته است. از جمله آلبوم‌های او می‌توان به “تتلویی ها”، “من برگشتم”، “سلام” و “بیست و پنج” اشاره کرد.

بیوگرافی امیر تتلو

فعالیت هنری امیر تتلو در سال ۱۳۸۷ با انتشار آهنگ “بی قرار” آغاز شد. این ترانه، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد و به او شهرت و شناخت بیشتری داد. پس از آن، تتلو با انتشار تک‌آهنگ‌های مختلف، نام خود را در دنیای موسیقی ایران تثبیت کرد.

تتلو
تتلو

آهنگ جدید امیر تتلو

متن آهنگ چشماتو از همه بدزد از امیر تتلو

آآ، 11228
چش اتو از هم ه که دزد یدی می ام مید زدم ت
چ شاتو از همه بدزد که بتونم بدزدمت
چشا ت و از ه مه بدز د که چش ای من خ ون ش دش
(از تنهایی، از کمبودت)
وا سه هم ه به ج ز خو دت این من و من فور ک نش
(من 4، حواستون به من 4ـه)
گرونه که خالیه دلت، گرونه این نجابتت
بی ا و ای ن ت ن قشن گو، نک ن ارزو ن پر ش
نکن ارزون پرش
دل م از  عا م گر فته، که ت و ر و از م ن دو د ر ک رد
حالا م نم و نبو دت، و ف قط س ردرد و سرد رد
دل م از زم ین چ ی م یخواد، دوت ا دس ت گ رم و خس ته
خ سته از آ دما  ه ر د و و فق ط واس ه م ن و ت و
همین یه دونه هر دو بسه، همین یه دونه هر دو بس ه
بی ن م ا ع شق ح قیقی و، بدو ن حد م رزه
(هر دو تامون ص د دفعه ان گار کردی م آخ ر خط و مزه)
چ شاتو از ه مه بدز د که چ شای م ن خو ن ش دش
(خون شد، نفازولینو بده)
وا سه ه مه به جز خود ت این منو منف ور کن ش
گرونه که خالی ه دل ت، گر ونه ای ن نجاب تت
بیا و این تن قش نگو، نک ن ارز ون پر ش
ن کن از او ن پر ش

متن آهنگ چشماتو از همه بدزد از امیر تتلو

هر با ر، ه ر بار ک ه رف تی م ن ص د بار شکس تم
چجوری زنده هستم ناز شصتم
نوازشی نمونده رو تنت بد فازه دستم
ت و یه فرم انده ی بی رح م و م ن س رباز خ سته ام
هر بار که رفتی من صد بار شکستم
چجوری زنده هستم ناز شصتم
نوازشی نمونده رو تنت بد فازه دستم
تو یه فرمانده ی بی رحم و من سرباز خسته ام
میدونی مهمه که چی واردت میشه
مهمه کی بهت نزدیک میشه بله
م یدونی، مهم ه که ک ی ت اچ، ک ی لم ست میکنه
ح تی مه مه که ک ی تو و چ شمات نگ اه می کنه
م همه ح تی که کی چ ی به ت ایردر اپ میک نه
پ س ف اصله که با ید هی چ، چش ماتم از ه مه بد زد
چ شاتو از ه مه بدز د که ما ه کامل م نه
یا که بر و ب ذار بمو نم، تو و راه ساح ل یه ت نه
چشا تو از ه مه ب دزد که چ شای من خون ش دش
وا سه هم ه به ج ز خو دت ای ن منو من فور کن ش
گرونه که خالیه دلت، گرونه این نجابتت
بی ا و ای ن ت ن قشن گو، نک ن ارز ون پر ش
هر بار، هر بار که رفتی من صد بار شکستم
چجوری زنده هستم ناز شصتم
نوازشی نمونده رو تنت بد فازه دستم
تو یه فرمانده ی بی رحم و من سرباز خسته ام
هر با ر ک ه ر فتی م ن ص د با ر شکس تم
چجوری زنده هستم ناز شصتم
نوازشی نمونده رو تنت بد فازه دستم
تو یه فرم انده ی بی رح م و من س رباز خ سته ام
امیر تتلو، 11228 و تمام، خلاص

آهنگ جدید امیر تتلو

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا