موزیک

دانلود آهنگ پویان مختاری و مسیح تاجمیری دینم نات + متن

موزیک لری پویان مختاری

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

 دینم نات کاری فاخر و باکیفیت از پویان مختاری و مسیح تاجمیری است که با پخش این اثر دوست داشتنی دوباره دنبال کنندگان موزیک را دست به دانلود کرده است. پویان مختاری و مسیح تاجمیری هنرمند شناخته شده عرصه موزیک ایران، پس از انتشار موزیک ‌های موفق قبلی اینبار برای رضایت هواداران و طرفدارانش با اهنگ  دینم نات به دنیای شعر و ترانه بازگشته است. تمامی طرفداران پویان مختاری و مسیح تاجمیری موزیک  دینم نات را جزو بهترین اهنگ های ایشان می دانند.

پویان مختاری
پویان مختاری

متن آهنگ دینم نات پویان مختاری

وا من ی هم یشه ول ی من فکر م / اگو م اخن دم ول ی م ن فک رم

حرف ات که یا یاد م ت ش گ رم / حر فای خیف ی که نش ت ب رم

تو ور ی بی و دی وه د یارو م / ز شم ی تا س حر م و بیار وم

ت و وا ه ونی مو ه نی مه ف کر ی ونوم س ی ت و ز سفر چ ه بی اروم

ول م که ره و ا کین ه / ندون م  حا لا وا ک ینه

د ل مو و ه دی ری خی نه / ه و ای چیا نه ن ی بین ه

هی

دُوَر دی نم نا ت / مو اوید م بَی نو م و ات

ول ی تو د لت ب ی ت ی خور زات

تا  وه ر یت اور مم اگ ودی ت و ر وانی برو ب گرد پی قر صات

ها روان ی بی وم ول ی روان ی تو /  ه مو روا نی که از سر ش و تا حو الیه ص و

متن آهنگ دینم نات پویان مختاری

ز ش وق دیدار ت بیدا ر بی / کل ی ک ار داش ت ولی س ی تو همی شه بیک ار بی

ک ارای لیش ته نور د وه ری ت / ک اری کر دی که د ی ند ری و ه ریت

ه و که جور ه یه با رنی س ر کن ده اکرد سی ت پره پ یت د ی ند ر ی و ه ری ت

او رو انی دی ند ری و ه ری ت

س ی تو دو نم دلس وز مه م ن ه / لک سوز مه مه

یکی ن اخ وی هی و ات ج ر بک شه / نه مُ ن که تا هو س س فر کرد ی ک وش ور بک شه

مو فک رم ت ی تو بی تو ت ی هو / خا طراتنه با د او ی ب رد

بی دل یل رهد ی تو؟ م ی مم کنه؟ / ایوی دی اگو دی عیب م چنه

او اخر اوی دم مم  دی عاج ز / ول ی وا رهد نت جی رمه وند ی وا ج ز

اگو فک رم وا ته و اوی دیه لوه وا س / هه خو شم ا یا درو اگو ی بض  راس ت

ف قط وت م ند سی م بدن امیت / س ی مو تو م ردی و ب رد نا م ریت

دینم به گردنت
با م نی همی شه؛ ول ی تو ف کرم / م یگم؛ می‌خند م؛ ول ی تو ف کرم

متن آهنگ دینم نات پویان مختاری

حرفا ت که م یاد یاد م، آت ش می‌گ یرم / حرفا ی خو ب و دلنش ینی که نذا شت بر م

تو پاش و بیا د یگه پیش م / از ش ب تا صبح من بیدار م

تو با اون ی، من هن وز تو فکر ا ینم واس ه تو از سف ر چ ی  بیا رم

ولم ک د رف ت؛ با کیه؟ / نمی‌دونم حالا با ک یه

دل من  از دوری خ ونه / اون ای ن چی زا رو نم ی‌بینه

هی

دخ تر! دین م گ ردن ت / من با تو ب د نام شد م

ول ی تو دل ت پی ش پسرخ اله‌ات بود

تا به ر وت آ وردم ه م گفت ی تو روان ی هست ی! برو بگ رد دنبال قر ص‌ هات

آره ر وانی بود م ول ی روا نی تو / هم ون روان ی‌ای ک ه از س ر ش ب تا حو الی ص بح

از شو ق دید ارت بی دار بود / ک لی کار داش ت ولی واس ه تو همی شه بیک ار بود

متن آهنگ دینم نات پویان مختاری

کارا ی زش تت رو نی اورد به روت / کا ری کرد ی که د یگه نیس ت رو به ر وت

او ن  که مث ل ی ه مر غ سر  کنده ب ات پر و بال م ی‌زد (ج ون می‌کند) دیگه نیس ت رو به روت

اون رو انی دی گه نی ست رو به رو ت

برا ی تو م ی‌دو نم د لسوز مه م نیست / لکس وز م همه

یک ی رو میخو ی هی باه ات بح ث بکن ه / نه م ن ر و که تا ه وس س فر کر دی کف ش ور بکش ه (آماده بشه)

من فکر م پی ش تو ب ود، تو پی ش او ن / خاط رات رو باد او مد برد

بی دل یل رفتی تو؟ مگه ممکن ه؟ / [خب] میو مدی می‌گ فتی عی بم چ یه

اواخر من م دی گه اذیت بود م / ول ی با رف تنت ج گرم رو اندا ختی به  س وز

می گه فک رم باهاته و د یوونه شد ی باه اش / هه!
فق ط از تو م وند برا ی من بد ن امی‌ات / برا م ن تو مُ ردی و سن گ [قب ر] گذا شتم رو ت

 

دانلود آهنگ دینم نات پویان مختاری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا