رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک ممه های گلشیفته امیر تتلو + متن

آهنگ زیبای امیر تتلو به نام ممه های گلشیفته

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی امیر تتلو

امیر تتلو از برترین موزیسن های ایران است. او موزیک های بسیاری در سبک های غمگین و شاد منتشر کرده است. وی اکنون در استانبول ترکیه زندگی میکند.گلشیفته

آهنگ ممه های گلشیفته از تتلو

آهنگ ممه های گلشیفته از بهترین های آلبوم 78 امیر تتلو است. این موزیک مورد توجه خود خانم گلشیفته هم قرار گرفت.

متن آهنگ ممه های گلشیفته از تتلو

ما ه ر د م از ای ن با غ گُل ی می کِش یمگُلی میکُشیم
یه ا تا ق غ م آلو د و یه صور ت نخ ندی دهد لم د ریاعه خُ ب اما پُر از ما هیِ گن دی دهیه اتمسفرِ آلودهیه دفتر پُرِ نقاشیول ی طرحا ش همه غم گینه وقت ی دور ا زم باش ی و دو ریت کرده ا ین قلب  مو سَم پاش ییه ها له ی بنف شِ دورِ تو و  خب هو ای لخ تِ این شعرِ من م تار یکپر وح ش ی ش ده دو رم ول ی با ک مر بار یکهمه گردن و همه بدنم ماتیکیه عرو سکِ بی ح س شد م، که نف س می کشه انگا ری ف قطد ل من ت نگه ول ی خب گِ له دا رم م ن یه مقد اری از تگِله دارم من یه مقداری ازت

متن آهنگ ممه های گلشیفته از تتلو

یه فر هن گ لغ ت بی کل مه ی عش ق ش دمچ قد از د ست ه مه کس کش و جا کش شد ممن ا زم چی زی نمو نده که بخ وان چِ شم ک ننبز ار ای ن خش م و غ م و دا د و بلند ش کن م

دیگه پُره صحنه از، کنه های خودشیفتههمه پژمرده کوچیک، عین ممه های گلشیفتهدیگه پُره دور و ور، از آبروی خودریختهحق بده یکی مث منمخ ب ای نجو ری ک س می خ ش ه ک س میخ شه ک س می خ  ش ه
آه  اول ش ع ین ه مه منم قلم به و بر اق ب ودمسف ت رو به با لا ام کان ند اشت بِبُ رَن وا سم ش لاق اونماولش عین همه منم بیخیال دیپلم بودمول ی الا ن مدر ک میخ وام تمو م میش ه بیست م پول مهیفدهم استرس دارمهیجدهم میشه خیس تونبونمنوز دهم تلف ن به دس ت ، در وغ گو عی ن رئی س جم هورماول ش ش اد و شن گول دنبا له فیل م و سی نما بودمول ی ی هو کش یدن زیر م کر دن لا شیا ب ی ه وا کون محا لشو کر د رفت  و معلوم نیس ت که ک جاس بی  پدر الا نکاری نکرد بیرون انداختنِ حتی چاک و نیپِلَم برام
اره ه میشه دل م میخ واست معر وف ش م و امض ا بد مه مرو ار ضا کر دم که خودم م یکم ار ضا بشم

متن آهنگ ممه های گلشیفته از تتلو

آر ه همی شه د لم می خواس ت که بگ ن شِ ر راجب مخ ودم خو استم که  شاخ ب شن یه سِر ی و راجِ ع نعی نِ مم ه ه ای گلشی فته کوچ ولو اما چ ش د رارکاری میکنم حرفمو بزنن تو کل کشوراعی نِ مم ه های گل شیفته خ سته ام ا حر ص د رارانقد ه ق لم که حت ی از م مه ه ات س ه تا ور س د راد
واس ه جماع تِ این ا فر ق ند اره ع ن و گ وشت کو بیده، نهپُره عنکب وته تار ه این جا هرک ی یه ج ور توش بو مید هحب سِ ا ین خون ه ش دم ، تابوی  نمو نده خ وردش ک نمخودمو آتیش میزنم میگیره دودش تورم
ک س زنِ قاضیه پرونده که منو انداختن بیرونخا ر ش خصِ خو ده آقا م که دنی امو ش ناختم ب ی او نک*س خار مردم مریضخار دایی و عمومدنیایه کیریباز من موندم و داغی و حموم
دی گه پُر ه صح نه از ، کن ه ها ی خودش یفتهه مه پژم رده کوچ یک ، ع ین ممه ها ی گل شیفتهدیگ ه پُ ره د ور و ور ، از آب روی خودر یخ تهحق بده یکی مثِ منم

متن آهنگ ممه های گلشیفته از تتلو

خب این جوری ک س می خ شه ک س میخ ش ه ک س میخ ش ه
بالا رفته انگار فشارمیا ت و فازِ لش  کردن م یا دنب ال ب زار بز ارمجوا ب در ست ح سابی ن ی ، دی وار حا شا و ان کار ک ه دار مح تی او ن که خای ه مال م بو د ، نیو مد یه با ر به کا رماز هم ه پُر ، ا ز هم ه کل افه، با ه مه ب ی ر بط اص ن ب دپُره خشاب اما اسلحه قلافهش ب یه چن د تا بال ش میب ینی ا زم و صد ا ه ق ه ق از ته ملاف ه
عربده هامو ، نشنوی بهترهب زار دل ت از م نِ داغ ون و ع صبی بگ ذرهاشکِ چشامو ، نبینی سنگین ترهبرو نمیخوام که ببینی بی تو من داغون و خستم اینطوری غمگینم این همه
ج ماعتی ک ه آسم ان را به گر یه می اند از ند، از گ ریه گر یزانن دو ج ماع تی که دل یل بارانن د ، به گ ریه م سلطبه گریه مسلطاشک های من دیدنی نیست، شنیدنیستبغضِ من جولان گاه هنر است
دیگه پُره صحنه از کنه های خودشیفتههم ه پژم رده کو چیک ، عی نِ مم ه های گل شیفتهدیگ ه پُ ره د ور و ور ، از آبر و ی خودری ختهحق بده یکی مثِ منمخب اینج وری ک س م یخ شه ک س می خ شه ک س می خ شه
هه ههخلاص
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا