موزیک

دانلود موزیک چه حیف معین زد + متن

آهنگ دیگه دستاتو ندارم معین زندی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی معین زد

معین زندی یا معین زد، از پرطرفدار ترین خواننده های مجاز و پاپ ایران است. او موزیک های به اصطلاح هیت بسیار زیادی از خود منتشر کرد. از جمله آن موزیک ها، موزیک چه حیف است. ویدئو های مربوط به این موزیک در پیج معین بالای 10 میلیون بازدید گرفت.

معین زد
معین زد

متن موزیک چه حیف از معین زد

من نشد با تو بمونم چه حیف
ک ه ن شد س ر تو باش ه روو ش ونم، چه حی ف
روی بوم از تو نقاشی کشیدم
آخر ش ه مه رنگ ها رو پا شیدم رو ی بو م چ ه حیف
د یگه د ست ه ات رو ندارم ، ندارم چه ح یف
که خا موش می شه ست ارم، س تارم، س تارم چ ه حی ف
کدوم عک س ه ای دوتاییم ون رو رو ی طاق چه بزا رم چه ح یف
د یگه دس ت ها ت رو ندارم، ندارم چه حیف
که خامو ش می شه ستا رم، ست ارم، ستا رم چه حی ف
کدوم عک س ه ای دوتاییمو ن رو رو ی طاق چه بزا رم چه
پخش و پل ا تو ی ذهن من ی، هم ه جا ه ست یه چی زی ازت
می خوام یاد م بره عش ق منی، اگه دس ت به سیاه ی ها میش ه ن زن
چق در تل خه غمت الآ ن چی تنم ه، همو ن پیره نی که خر یدی تو برا م
س رت گر مه ولی به عش قم نه ول ی، که ریخ ت از تن م ن هم ه پا ل و پر ام
پخ ش و پلا تو ی ذه ن من ی، ه مه جا هس ت یه چیز ی ازت
میخوا م یاد م بر ه عش ق من ی، ا گه د ست ب ه س یاهی ه ا می شه نز ن
چقدر تل خه غ مت ال آن چی تن مه، هم ون پیره نی که خری دی تو بر ام
سرت گر مه ول ی به عش قم نه ول ی، ک ه ریخ ت از ت ن م ن همه پا ل و پرا م
پخ ش  و پل ا تو ی ذ هن من ی، ه مه ج ا هس ت یه چی زی از ت

متن موزیک چه حیف از معین زد

م ن س رم را شی ره میم الم که یا دت نی ستم
اما پش ت حج م ب ی خیال ی دوست ت دا رم ه نوز
من آنم  که ه ر ش ب یاد ش چ قدر دو ستش ندار ی و
دوباره عاش قت میش ه ( دوبا ره عاش قت می شه )
من ه م ت ب دا رم هم سردم ه که ان گار
عزی زی رو تر ک میکن م درست  از همو ن ر وز که تو نیس تی
هم ه است خون ها م در د، ک ه ای کا ش هی  فا ش نش ه ر از م ا
که پایا ن م ا بو د آ غاز ما، سکو تت پر از ح رفه بی مش تری
چقدر تل خ خ ریدار ندا شت ناز م ا
دیگه دس ت هات رو ندا رم، ندا رم چ ه ح یف
که خام وش میش ه ست ارم،  ستا رم، ستار م چه حی ف
کدوم عک س ه ای دوتاییم ون رو رو ی طاق چه بزار م چه ح یف
دی گه دس ت  هات رو ندار م، ندا رم چه حی ف
که خامو ش می شه ستا رم، ستا رم، س تارم چه حی ف
کدوم عک س ه ای دوتای یمون رو رو ی ط اقچه بز ارم چه  حیف
پخ ش و پلا تو ی ذهن م نی، ه مه جا هس ت یه چ یزی ا زت
میخ وام یاد م بر ه ع شق من ی، اگه د ست به سیا هی ه ا می شه نزن
چقدر تل خه غ مت الآ ن چی تنمه، ه مون پیرهن  که خ ریدی تو برا م
سرت گرم ه و لی به ع شقم نه ول ی، که ریخ ت از ت ن من هم ه پا ل و پر ام
پ خش و پل ا توی ذ هن م نی، ه مه جا هس ت یه چی زی ازت
میخوام یادم بره عش ق منی، ا گه دس ت به س یاهی ها م یشه ن زن
چقدر تلخ ه غ مت الآن چی تن مه، هم ون پیره نی که خرید ی تو برا م
سرت گ رمه ول ی به عش قم نه ول ی، که ریخ ت از ت ن من ه مه پا ل و پر ام

 

دانلود موزیک چه حیف از معین زد
5/5 - (2 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا