موزیک

دانلود آهنگ کوه آهن پویان مختاری

موزیک جدید پویان مختاری منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ “کوه آهن” از پویان مختاری درباره عشق و محبت بین دو نفر است. در این آهنگ، پویان مختاری به زیبایی نگاه و صدای عشقبازی می‌پردازد و از عشق و احساسات مثبت و آرامشی که از نگاه و صدای عشق می‌آید، سخن می‌گوید.

وی درباره آرامش و زیبایی نگاه و صدای عشق و محبت توصیف کند و گوید به هر جای دنیا که رفته، همیشه به او انتظار بز گردد و همه چیز برایش دلچسب است.

دانلود آهنگ کوه آهن پویان مختاری
دانلود آهنگ کوه آهن پویان مختاری

متن آهنگ کوه آهن پویان مختاری

چه آرامش ی ت یه نگا هته چ ه حس ه خوب ی تویه صداته

م حجوب آر وم چقدر زیبای ی تو خانو م ام شب چه رو ی ایی ش ده با تو زیر بارو ن

با ش که بساطم ون ج وره چش م ح سودا کوره مثب تو خ وش بینیم انر ژی من فیا از ما دو ره

خدا رو ش کر هم ین که هست ی و حال ون خ وبه هم ین که عط رت ه ست توی ه خونه

هم ین که وقت ی میخن دی اش که ش وق میاد روی گو نه خو به حال م با تو م ن رو به راه م میری م جلو حت ی اگه س د شه جلومون کوه آهن

از دس تت نمی دمت به راح تی چو ن یه آد مه با اص التی

درکت بالاست همیشه پشتمی تو پایه رفاقتی

متن آهنگ کوه آهن پویان مختاری

تو پای ه رفا قتی , تو پا یه رفاقت ی , تو پا یه رفاق تی

مح جوب آروم چ قدر زیبای ی تو خانو م امش ب چه رویایی ش د با تو زی ر بارو ن

محج وب آرو م چق در زیبای ی تو خا نوم ام شب چ ه روی ایی ش د با ت و ز ر بار ون

خو شحال از اینک ه ر و به روت م با تو م ن خو به م وودم نمی دیم هی چ وقت رو به دش من اس متم مث ه یه کو ه پش تم تح مل ندارم دوریت و زند گی یک ی بو دی تو

خدای ی این قدر با ع شقی که ه مه جا میش نوم خوبی تو

پیشم که باشی حسم خوبه اسمم روته

قسمت  بوده که ما له من ش ی هر و ری میر ی پ شتت اس فند دوده

بیا  س تو آروم بذا ر رو ش ونم تو بهتر ینی دردت به جون م آروم ب ذار رو شونم س رتو قبیله یعن ی م نو تو

دانلود آهنگ کوه آهن پویان مختاری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا