رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید 2cb از لیتو و ام جی از آلبوم بچه تخس + متن موزیک

آهنگ 2 سی بی آلبوم بچه تخس بهزاد لیتو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بهزاد لیتو رپر زیر زمینی و غیر مجاز ایرانی است که در کانادا و دبی اقامت دارد. لیتو از رپر های تازه نفس و محبوب مارکت فارسی است. او به تازگی از خود آلبومی با نام بچه تخس منتشر کرد. 2cb

آهنگ 2CB از بهزاد لیتو، سهراب ام جی و سیجل

این موزیک 2cb، دومین ترک آلبوم بچه تخس و به همکاری با سهراب ام جی و سیجل است. همچنین از موزیک های پر طرفدار و پر شنوده این آلبوم بود.

بچه تخس لیتو
بچه تخس لیتو

متن آهنگ 2CB از بهزاد لیتو، سهراب ام جی و سیجل

[کورس – بهزاد لیتو]
گ فتی که بر م می رم لاا قل م یاد گ رم گ یرم
همه چی چشمم دیدم رفیقاتو فِشم میدم
ول ی م ن ش کم سی رم واس ه این کا ر ی کم  پ یرم
ا زم ه ی میگ ن م یگن ف ردا ه م اصل ا ب م *

[ورس یک – بهزاد لیتو]
پاره کردم چند تا پیراهن رو
ب د * و  هم ه در ج ا مید ن و
ندارم وقت سر خاریدن
و لی هن وز ب ه یا دتم ه ر ج ا می رم و
مهم نیست الآن چشمام که تار ان
پر رو وایستادم و پشام کنارم
خالی بت زدم ولی خشاب که دارم
نمیخواستم بهت فشار بیارم
د ر و دا ف ها میا ن عش وه پهل و م ن
ولی یهو قطع میشه من رشته کلومم
وقتی نیستی من چشم نگرونم
شاید داره بیدار میشه من عشق درونم
منی که بودم سطحی و مادی
ردی و قاطی، درگیر پارتی
بسمه دیگه عشق و هوس
انگ ار ج دی د اره م یشه ای ن لیت و ع وض بر ا ت و

[کورس – بهزاد لیتو]
گف تی که برم می رم لاا قل می اد گر م گ یرم
همه چی چشمم دیدم رفیقاتو فِشم میدم
و لی من  ش کم س یرم وا سه ای ن کا ر یک م پیرم
از م ه ی میگ ن می گن ف ردا ه م اصل ا ب رم *
2CB من
تا ه مه چ ی س یاه ش د و بینم ون نمون د صور تی

متن آهنگ 2CB از بهزاد لیتو، سهراب ام جی و سیجل

[ورس دو – سیجل]
هر چی بگم دیگه مهم نیست
چو ن که هم ه ح رف  ها ت رو ز دی تو به م دیر
آره نمیخواد بدی به اون سوبر گیر
ولی عشق اییزائه دوبی نیست
واسه اینه میمونی تو عاشق من
من لاشی عن
حتی توو تختم بیان یه چهارتایی فن
لا ی دا ستان ه م گ یر کر دیم مث ل لا زانیا چ ه نر م
نگه نمیدارم حتی مسواک رو برات
نمیدم دیگه تکست هات رو جواب
شام هم هر شب فقط رستوران شراب
با ه ر ک ی بخو ام میر م ب ی ا ضطر اب الآ ن
اسمم رو لای اکسات هم نیار
پی اده ک ردی او ن هم ه احس اس رو س ر راه ت
کردی * رو خراب
میخ وام ببین م ر وزی ک ه ج واب تس ت ه ا تو در اد

[کورس – بهزاد لیتو]
گفت ی که بر م میر م لااق ل م یاد گر م  گی رم
همه چی چشمم دیدم رفیقاتو فِشم میدم
ول ی م ن شک م سی رم و اسه ا ین ک ار یک م پی رم
ا زم ه ی می گن م یگن ف ردا ه م اص لا بر م *
2CB من
تا ه مه چ ی س یاه ش د و بینمو ن نم وند صو رتی

متن آهنگ 2CB از بهزاد لیتو، سهراب ام جی و سیجل

[ورس سه – سهراب ام جی]
نه ندارن فاز بد روو تو
اخم نکن نمیکشم ناز ابروت رو
شده کاسه لبریز اینجا قاصدک نیست
آر و کن ی و چش مان ب شن وا ه م ن خی س
برو پی کارت منم میرم پی کارم
حتی ابر هم بشم برات نمیبارم
چیزی نمیذارم با این که خیلی دارم
دیگه عکست هم نمیزنم به دیوارم
نه تو دیگه فراموش شدی
حتی تکست هام رو نباس گوش کنی
حتی اسممم نباس بیاری
بگ و م ثل م ن ای نجا ت و تقا ص چ ی دا دی
به هم ین روزه ای * ک ه ش ب ها ش بیدار ی
سهراب مرده نمیخواد چیزی براش بیاری
نه من  ما ل تو ق راره بش م نه هی چ احد ی
نگ و ه مه چی م ساوی تو د ه هی چ عق بی ا زم

[کورس – بهزاد لیتو]
2CB من

 

آهنگ 2CB از بهزاد لیتو، سهراب ام جی و سیجل

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا