موزیک

دانلود آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری

متن موزیک نا امیدم نکن پویان

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

تو می‌دونی عشقی که تو دل تو زندگی می‌کنه؟ آهنگ “نا امیدم نکن” اثر پویان مختاری به چنین عشقی اختصاص داره. تو این آهنگ، پویان مختاری درباره احساسات و وضعیت روحی عاشقانه‌ای صحبت می‌کنه.

لحظاتی که عاشق هستی و دلت پر از احساساتی مثل شور، شادی، و شعفه. می‌خوای با اون کسی که دوستش داری، هر چی که تو دلته رو به اون بگی. هر جا که هستی، فقط می‌خوای با اون در کنار هم باشید و همه‌ی خاطرات خوب رو با هم ساخته باشید. پویان می‌خواد اون حال خوب و شادی رو که داره، به همه‌ی اطرافیانش القا کنه و با هم جمع شونده دل خودش رو بهتر کنه.

دانلود آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری
دانلود آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری

متن آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری

من مو من توی ی و حر ف هر چ ی ه ست بر یز د ور

بشین خوب گوش کن فقط چقدر با هم خاطره داریم

لعنت ی خیل ی فاصله داریم قرار نبو د این هم ه دور شیم از ه م همه چی با همون حاد ثه پاش ید تو نمیت ونستی با یک ی باشی

از منط ق چیز ی نمیفه مه عاش ق نمیگن که لال شه نمیبخ شه باش ه من که همی شه باها ش خوب م تو زندگ  یش کا ش بودم

اضافه کار ی زیاد دا شت ولی هرجوری بود پاش مون دم آش وبم م یخواس تم بس ازم با تو د یدم نش د نه نرو ح رف ن زن نا امی دم نکن

تا فه میدی دوس ت دار م هر چی بد بود با تو دید م تهش و میخو استم بسا زم با ت و دید م نشد نه ن رو حرف نز ن نا امیدم نک ن

متن آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری

تا فهم یدی دوست دارم  هر چ ی بد ب ود با تو دید م ته شو

به خاطر کس ی عوض ش دم که عوضی بود اون سرفه ها از دود نبود عصبی بود

توی ه خوبیات م غر ضی بو د به ق رآن تو یه تو یه مر ی بود یه مرض ی بود. که با آزار آدما آرو م میش دی او ن ه مه دشمنم ندا شتی بیخو دی

فکر کر دی زندگ ی میدون ه جنگ ه داریم مگ ه به این  بزنی  به او ن بزن ی هیشک یم هیچ ی بهت نگ ه داری م مگه

به کین ه تبد یل شد عش قه ما زو د این دوس تی. از او ل اش تباه بو د آر ه اش تباه بو د

چرا ع اقل کن ه کاری ک ه بعد ب شه داغ ون میخواس تم ب سازم با تو دی دم ن شد نه ن رو حر ف نز ن نا امی دم نکن

تا فهمی دی دوس ت دارم هر چ ی بد بود با تو دیدم ته شو میخو استم بس ازم با تو د یدم نش د نه نر و حر ف نز ن نا ا میدم نکن

تا فهمید ی دوس ت دارم هر چ ی بد بود با تو دیدم ته شو تن آدم ی شری فست به لبا سه مار ک هم ین ما شین زیبا ست نش ان آد میت

دانلود آهنگ نا امیدم نکن پویان مختاری

پیش بینی آنلاین فوتبال

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا