رپ فارسیموزیک

آهنگ تبسم درد تتلو

دانلود موزیک جدید تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

مدتی است امیر تتلو خواننده مشهور و پرطرفدار نسل یکی، فعالیت جدی خود را دوبارع شروع کرد. او در یک هفته 5 موزیک از خود منتشر کرد و آلبوم کسمس را به طور کامل تمام کرد. برای دانلود این موزیک به لینک دانلود مستقیم در انتها این مطلب مراجعه کنید.

آهنگ تبسم درد تتلو
آهنگ تبسم درد تتلو

آهنگ تبسم درد تتلو

متن موزیک تبسم درد تتلو

آها، 11228
وقتی میتونی دریا بشی که
تبسم دردو بفهمی

[ورس یک]
منو غرق محبتم بکن، شب آخری که
فردا بری ممکنه نباشم دیگه
با خودت چتر ببر
بالاخره بارون میاد
توو روزگار اونی که همه شباش ابریه
رو تنم رنگ بپاش بد
که این دیوو نه بد می اد از پرو نده س یاه بد ش
به سرم بوسه بزن
ک ه این صور تو این زمی ن آخ ک ه چه سی لیا زدش
منو سفت بگیر توو بغلت
منو کم ن بین به اند ازه ی ک ل وزنته ف قط خو د قلب م
که تونستم تحملش کنم این دوریو
تنها نشستم من همش دربست کنج قلعم
اگه میخوای عمیق منو بفهمی
من همون تبسم دردم
تو فکر کر دی پُر ی و لی خ ودم در ا صل پ رت کرد م

متن موزیک تبسم درد تتلو

 

[کورس]
تو فک ر کردی گل ی والا هم یشه خ ب من م ری شه و ولگ ردم
همین پای ین باید یک ی ش ه اندی شه و دل ک م کم
باید ت موم ب شه زدن به ری شهه تی شه و گِ ل کرد ن
تو فک ر کر دی گل ی والا همیش ه خب م نم ریشه و ولگ ردم
ه مین پا یین بای د یک ی ش ه اندی شه و دل کم کم
با د ت موم بش ه زد ن به ریشهه تی شه و گِ ل کرد ن

[بریج]
دیگه وقت واقعی بودنه
باید حرف و عمل یکی شه
* و دوستی خاله خرسه و
اف کت و ا فه گ وز از د ور بلا که خی لی وق ته
باید واقعی باشیم نزدیک
بای د منتظ ر موند ن و ع میق نگ اه ک ردن و
و زنه بو دنو را ن کن ی، نه بیخ ودی آو یزون و س بک
بی خودی آویز ون و سب کو یا با د می بره یا آب

[ورس دو]
باد برد، همه چیمونو دیدی آب برد
انق ده س نگینه مغز م که یا شع ر یا دم می ره یا آک ورد
با تو دی گه حا لم خ وش نی ست ببُ ر صدا تو
با تو، نمیشه رسید
که میخ وای ه م از توبر ه بخور ی ه م از آخو ر
تو فکر کردی چی میدونی ازم
دِ تو چه میدنی چمه
تو خو دت بار ت رو دوش مه چه میز ونی چه له
تو خودت خواستی تماشا خونه شی
که ه مه چ یتم ه مه جا خ ب همی نجوری ول ه
خواستی که این غیرت ایرونی بره
که بی رگ شی
قلبته اینجوری سرّه
خودت حرفا همه توو خالی پیزوری زره
باید میکردی تن همون تو دیروزی زره

متن موزیک تبسم درد تتلو

[بریج]
من اسمشو گذاشتم تبسم درد
باید تبسم دردو دانسشو بفهمی
یعنی باید موقع درد لبخند بزنی
یا وقت فشار سرپا وایسی
باید یه و یه ش به ش بیه خو ن بزنی و ن نه *
وگرنه س ر صب ح و خو شی با بر نامه ریز یو که ه مه بل دن
باید ن ون امرو زو هم ین ام روز بخ وری وگرن ه بیا ت میش ه
(فردا نه همین الآن)

[ورس سه]
بهت گفتم فرکانست داره پایین میره، دلواپسم
هم ه د نیا یه ل په ب یخود از ای ن حر صا نزن
گفت م که فاص له بگ یر، تو و اینا حت ی اس ما خ زن جنس ا بدن
هم ه زا مبی  شد ن از دَ م، هم ه  ح سا کم ن
همه بسیار بسیار بسیار عنن

آهنگ تبسم درد تتلو

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا