موزیک

دانلود موزیک تور کنسرتام از آرمین 2afm + متن

آهنگ جدید از آلبوم آخر آرمین زارعی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آرمین زارعی کیست؟

آرمین زارعی یا همان آرمین 2afm که بعد از سعی در مجوز وزارت ارشاد، لقب خود را کنار گذاشت. به تازگی، آلبومی از خود منتشر کرد.

آرمین از رپر های بسیار پرطرفدار بود که همکاری های زیادی با امیر تتلو در آن زمان ها داشت. اما راه خود را در فعالیت مجاز دید و سبک خود را عوض کرد. او به زودی در سالن برج میلاد کنسرت خود را برگزار میکند.

آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

این آهنگ اشاره به کنسرت آرمین دارد و حدود دو هفته قبل از آن منتشر شد. میتوانید این موزیک و سایر موزیک های جدید و بروز را در این سایت با لینک مستقیم بشنوید.

آرمین
آرمین

متن آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

تا چش مام شد باز بس ته یه و دید م شد م وابس ته
تو ر و ه م مث ل خود م دیدم ت، من ش روع کرد م با هات از ص فر
گفتم بر ی ه ر جا ه م پشت ت، وقتشه با تو عک س ها ی م ن پس ت ش ه
دی دم دلم گیر ته و نمی تونم چش م ازت برد ارم خوش گل
بت رکه ه ر ک ی بخو اد با م نظور دو ر تو بِ پِلِکه
ما خور دیم به ه م یه گ ره ک ه، ترک یبمون ی ک یک ه
دو تا کله شق، شر شر، شنبه تا پنجشنبه شب
میری م با ه م تور کن سرت ها م، دون ه دون ه ش هر به ش هر
با تو عاش ق تر ام از همی شه، آدم با تو مگ ه ب د میش ه
تا میر ی دل م تن گ میش ه، پیش ت م یمونم ه ر چ ی ش ه

متن آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت
میدون ی که م ن نه جای ی وا مید م، نه حواس م پرت می شه
با تو عا شق تر ا م از هم یشه، آد م با تو مگ ه ب د میش ه
تا میر ی دل م تن گ می شه، پیش ت میمو نم هر چ ی ش ه
من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت
میدون ی که م ن نه جا یی وا مید م، نه حواس م پر ت میش ه
چ را اخ مات تو و هم ه؟ چرا تو و رُخ ی؟
نمید ونی برا م چق در شی رینه ح تی اخ لاق ها ی تو و مخ یت
با ت و از هی چی ن دارم خو ف، بیس ت چ هار سا عتیم رو و تک آهن گ قف ل
اگ ه یه مو قع به ت گ یر الک ی مید م می خوام از ق صد ح رصت ر و درا رم خ ب
بزار یه سری چیزها رو بگم بدونی، تو یه تخس توو دل برو شیطونی

متن آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

دل م باها ت یه جا ده می واد، دو ر از حوا شی و مهمون ی
هی نوبتی برونیم، آهنگام رو دوتایی بخونیم
م ن کنار ت خوا بم ببر ه و چ شم باز کن م ببی نم تهر ونیم
با تو عاش ق تر ام از همی شه، آد م با تو مگ ه بد م یشه
تا میر ی دلم ت نگ م یشه، پیشت میمونم هر چ ی شه
من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت
میدو نی که م ن نه جای ی وا مید م، نه حوا سم پ رت میش ه
با تو عاش ق تر ام از همیش ه، آد م با تو م گه ب د می شه
تا می ری دل م تن گ میش ه، پیش ت میمو نم ه ر چ ی ش ه
من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت

متن آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

مید ونی که م ن نه جای ی وا می دم، نه حوا سم پرت می شه
تو خود آرام شه، صو رت بی نق ص بی آرای شه، نه نمی ذارم ک سی به ت بگ ه
ابرو ئه ب الا چش مت، ت و ه ر رو ز د ل م ن رو می قاپی و با تو ت کمیل، هم ه چی کاف ی
نمیدون ی چق در خو شگل تر میش ی وقت ی مو ی بور ت رو میبا فی
با تو عا شق تر ا م از ه میشه، آ دم با تو م گه بد می شه
تا می ری دل م تن گ میش ه، پیش ت میمون م هر چی ش ه
من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت
مید ونی ک ه م ن نه جای ی وا می دم، نه ح واسم پر ت میش ه
با تو عاش ق تر ام از همی شه، آدم با تو مگه بد میش ه
تا می ری دل م تن گ میشه، پیش ت م یمونم هر چ ی ش ه
من همونم همیشه، بیا این قلب پیشت
م یدونی که م ن نه جا یی وا می دم، نه حوا سم پر ت میش ه

 

دانلود آهنگ تور کنسرتام از آرمین زارعی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا