رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک عجب 1 امیر تتلو+متن

بهترین آهنگ امیر تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بیوگرافی امیر تتلو

امیر تتلو خواننده سرشناس و مشهر ایرانی، در 30 شهریور ماه در سال 66 متولد شد. او که اکثر هوادارنش را دهه هشتاد تشکیل میدهند، اکنون در ترکیه زندگی میکند و از طریق یوتوب با هواداران خود ارتباط دارد..

آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

موزیک عجب 1 به گفته بسیاری از مخاطبان، میتواند بهترین آهنگ امیر تتلو باشد. این موزیک از البوم برزخ در سال های ایران بودن امیر تتلو منشتر شد.

تتلو
تتلو

متن آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

ما همیشه یه چند ثانیه دیر رسیدیم

گشن ه ولی یه جور دیدیم اون که انگار سی ر سیریم

ما همیشه سر پایین ولی پیر پیریم

تو جوونی پسی خوری وسط بگیر بگیری

اره ما پس مونده های همون عشق وحالای دیر به دیریم

آره ما زامبی بودیم زیر گیریم

یادمون دادن همش همدیگه رو زیر بگیریم

آ سوخته هامم یخ زده هام سوختنو

یاد گرفتیم زخمای خودمونو دوختنو

ادما همه هول رو مخ و تکوندنو

اینقده سنگینه حتی یادت میره خوندنو

برز خ ما رو ریت بیته روبروم و مه گرف ت

کاری نداره پر شدی عین خودم بترک

عین خودم بگیر همه زندگیو به ت…مت

بز ن کوچه علی چ پ بشین به فیل م به تخ

عین خودم ل ش و ل ی عی ن خودت بی حس م

من م عی ن خودت قفلی حت ی  عین خو دت نش ستم

چش م قره هام به دیوار ب ه دنیا ی ه نیشخ ند

میزنمو میگم میشه این فرمونو بدیش من

 بد نبو دیم بلد بو د یم دنیا ما ر و نمیخ ورد

م ا تنگ بودیم اگه دریا بودیم که ماهی مون نمیمیرد

ما ساده بودیم نبودیم که روحمو نمیبرد

ببره بچرخونه بعد بیای بگی مرد

***

متن آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

هم ش اشکا میخ واد بیاد پای ین دور و و رو می پام

هم ش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام

چتمو هی همه چیمو جا میذارم

از همه ادما حتی دردرو دافا بیزارم

بغضه میخواد بشکنه هی خفته منو میچسبه

تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته

قل بم هی تن د میزنه ب د ب ینمو ب ی جنبه

نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده(۲)

***

نن م خواب دی ده بود تو ی  همه دارن م اهی میگیرن

 و منم چای ی میریزمو گر فتم ب ت رو ت..م م هم ه نون  شبو

ولی من نمیخواستم که ماهیا جون بدنو

رفقا همه داشتن دستبرد میزدن رود منو

ببینم صبر کن هنوز مونده نرو

شما از اکواریوم خودت ماهی میگیری؟نخیر

ع جب دریای سحرامیزیه غمای عالم

عج ب بغ ض گرون ی من خود م سر مایه د ارم

 زور کمی دنیا همش امپول هیکل

ع جب اویزون و سرگردونه پامدوله غیرت

عح ب ترافیکی شده عین کارخونه همت

همه ماشینی بازاری شده کار خوبه نعمت

ع جب چیزایی میریزی هر روز توی چایی

عج ب معصومیت ..شد ….همه مادر شدن

 اونایی که دوییدن و اخر شدن

هر چ ی دویی دن ف  قط شک سته و لا غر ش دن

 دنیایی بدتر شده از مادر شوهر

ع جب ترس و استرسی داره دیگه خواهر شدن

عج ب ک… برادر شدن عجب

همش همالیه بیخودیه نمونده به پام کسی

جمع میکنی ولی باید تهش بدی بری واینستی

لش شدی ولی معضبی پس میکنن باز وسیع

دود شده دلواپسی هی نسخی با تاثیر

هر خر ی رو میبین ی ور  باه اش اس ید

چهار تا ع ین خو دت برا ش هر و اد ماش بس ین

تفریح های کاغذی شلوغی بیخودی

رو هر چی توهمیه دروغیه میخ شدید

***

متن آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

هم ش اشکا می خواد بی اد پایی ن دور و و رو می پام

همش بینی گرفته انگار روز دوبار میچام

چت مو هی هم ه چی مو همه جا جا میذ ارم

از همه ادما حتی درو دافا بیزارم

بغضه میخوا بشکنه هی خفته منو میچسبه

تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شیکسته

قلب م هی تن  د میزن ه بد بین م و بی  ج نبه

نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده(۲)

***

عجب صبری طبیعت ساخته واسه ما

عج ب کوهی به جا مونده ازم

 وحش یه حال من برو  س ر به این خو نه نزن تو ر و ع زیز جون ت قس م

ع جب حالم گرفتست و عجب خون ریزی بد کرده دنیای من از تومو

هم ش طرح ای موازی م یوفته از لای  ق فس رو مو

زدن بال پرست ومو ن میرسن به ه م خط ای ما تو خ ط قرمز ش دی رو ابی ه نقا شیم

چطو ری می خواستی ت و شعر من قافیه ه م باشی چط وری زهر ت رو پاک یه من پا شید

را ها هر دفع ه سخ ت تر میش ن ماها هنوز عق ب صد هی چیم

ما ها از رو ه ن دیگ ه راحت عج ب از رو غر ض رد می شیم

همه س مت مر گ تدریجی ه مه بد یه دن ده بد گیج یم

ع جب پیجک تنه ایی دوبا ره د ور هم ه قلب من پ چید

***

متن آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

هم ش اشکا میخ واد بیاد پایی ن دور و و رو میپ ام

هم ش بینی گر فته انگ ار روز د و بار میچ ام

چت مو هی  همه چی مو ه مه جا ج ا میذا رم

از همه ادما حتی درودافا بیزارم

بغضه میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه

تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته

قلب م هی تند م یزنه بد ب ینم و بیج نبه

نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده(۲)

***

شهر ما قاضی نداشت قصاب بود

یه عد ه میریختن ج مع میکر دن یه عد ه زنگ می زدن نص اب ز ود

تو ش هرمون هم یشه دو چ شم رو غذ ام بود

چاقو میکردن ک… هم میترسیدن از امپول

شه ر ما نه پنجره نه سق ف داش ت نه  هر چی کا شتیو می شه برد اشت

نمونده برام پول خدایی ها عجب

ش هر ما تفلن ها ش نوده ولی حرفتو نمیفه من

دید ن م ن میای جای دست ه گل بگی ر بهمن

بر ه ر کی نگ ی که ای نجا د  ست گر گو میبن دن و

دندوناشو وا میزارن بس که خولو بی کلن

اب میدن هی دست گلو میخندن

یه سر ی فقیر و سری ه م که خب دس ت پر و بی جن بن

عقبو ول میکنن و سمت جلو میجنگن

دیر اومدی زود نخواه برو بعر یه عمری عزیز گیر اوردیم تنها تو رو

میدونی ما نیتشم خیر بو ده داش ته میساخت ه ا ز ما زر و

توفیقای اجباری بهشتای زورکی

کمرت خم میشه زیر غرور و زورتکی

حرفای خاله زنکی همسایه ها پولکی

اینجا هر سوراخ میکرد خودش زیر کشتیشو

بد ج وری سوختیم ولی خ ب ته دیگم ون م شتی ش د

***

متن آهنگ عجب 1 از امیر تتلو

هم ش اشکا میخواد بیا د پایی ن در و ور و میپام

هم ش بینی گرف ته انگ ار روز د و بار میچا م

چتم و هی ه مه چیم و همه جا ج ا میذارم

از همه ادما حتی درودافا بیزارم

بغضه میخوا بشکنه هی خفته منو میچسبه

تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته

قلبم ه ی تند میزنه بد بینم و ب ی جنبه

نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده(۲)

عجب بابا عجب…

 

دانلود موزیک عجب 1 تتلو
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا