رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ بنفش از جیدال و مدگل + متن

موزیک بنفش با همکاری مدگل و جیدال

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

مدگل کیست؟

مدگل از آرتیست های خانم رپ فارسی است که طرفداران زیادی را برای خود بدست آورده است. او به همراه جیدال و عرفان پایدار عضو گروه پایدار است.

آهنگ بنفش از جیدال و مدگل

این آهنگ با همکاری جیدال منتشر شد. در آن زمان مدگل و جیدال بایکدیگر در ارتباط بودند. لینک دانلود این موزیک در انتها مطلب موجود است.

مدگل
مدگل

متن آهنگ بنفش از جیدال و مدگل

لب اس تو ت وو ت ن من، لبا س م ن تو و ت ن تو

چ ند سا له ک ه گره  خورده یه گر ه ی ک ور رو هم ه تو

جای ناخو نت رو ت ن من، جا ی د ست من رو ت ن ت و

چند ما ه که برگش تی با زم عاد ت کرد م به بو دن تو

من مید ونم ب ات میم ونم عش ق تو ش د رن گ خون م

دنیام بنف ش روزا  م گذش ت تو س رخ و آب ی مث ل سرابی

م ست و یا قی تو سا غی ج امم دس ت تو چرا بی تا بی

دنبا  ل راز آفر ینشیم من پی ای ن که تن تو رو آفر  یده ک ی

یه خد ای پر ه با سلیق گی ک ی میتون ست ی بی ش تر از این خواس تنی بشی

قر ص ماهمی ببین توی این  ب  دیر ین تل خ لیو انو لب ت شیر ین

هم خ وب و هم بدش دید یم این دنی ارو باه م تا ته ش میری م

من میدون م بات میم ونم عش ق تو ش د رن گ خو نم

دنیام بنف ش روزام گذش ت تو سر خ و آب ی م ثل سراب ی

م ست و یاق ی تو ساغ ی جام م دست تو چرا ب ی تاب ی

خو اس تنی تر می ای ت و به نظر م

وقت ی پاها تو حل قه ک ردی د ور کم رم

چش اتو وا میک نی تو که بغ له من ا ز رگ نزدی ک تر ی تو به گر دنم

رو حت انگ اری به م و صله ح تی نگا هت چ ش سب زت

چطوری حسم بهت کم شه وقتی باتو این جهنم بهشتمه

همه بزارن برن میمونه شک

م نو دو ست داره چ ون توو د لم مید ونه ترس نیس ت

متن آهنگ بنفش از جیدال و مدگل

دنبال یه دیوو نه ع ینه خود شو ت وو این ش هر از من  دی وونه تر نیس ت

من و تو گرفتاریم به این قفس

این قف س که مو ندیم ه ر دو از ق ست

این قفس که بهتر از آزادیه

بم میگه قول بده تو نشی عوض

من و تو گرفتاریم به این قفس

ای ن ق فس که موندی م ه ر دو از ق ست

این قفس که بهتر از آزادیه

بم میگه قول بده تو نشی عوض

م ن میدون م بات میم ونم عش ق تو ش د رن گ خونم

د نیام بن فش روز ام گذش ت تو سر خ و آب ی م ثل س رابی

م ست و یاق ی تو س اغی جا مم د ست تو چ را بی تا بی

 

دانلود آهنگ بنفش از جیدال و مدگل
5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا