رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی + متن

آلبوم جدید شایع به نام آماده باش

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی

موزیک استثنائی از محمدرضا شایع در آلبوم آماده باش به همکاری سینا ساعی منتشر شد. این موزیک جزو پر مخاطب های آلبوم آماده باش بود. آهنگ استثنائی از شایع و سینا ساعی، اولین همکاری این دو خواننده زیر زمینی بود. سینا ساعی از کم کار های رپ فارسی است و امسال تا حدی سیر صعودی پیش گرفته است.

محمدرضا شایع
محمدرضا شایع

متن موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی

[ورس یک – شایع]
بیت صدای رپ خیابون میده
جفت گرگیم ولی کی بارون دیده
کلاس موسیقی و ویالون چیه
یه پام ون گی ره، ی ه پا مون زی رِ زم ین ه ای ته ران
پام ه یه J 1، چرا غ علاال دین و ساع ت Ben10
جادو میکنه بیت به بیت بیت هام
سِک پیک هام، تو بگو فلفل خام
شرت چهار انگشت بالا شلوار بَگی
روو پا خودت باشی رپ بازتری
بارون میگیره میری توو شهر آب تنی
جوره جنست باهام
ما مرد شدیم زودتر به ناچار
دست به آچار، توو محلمون خنده قاچاق
هر روز دست یکیمون دستبند آژان
ماشین مینداختم روو کله با چهار
با هر کی داشت پرونده پا کار
خونی شدن چقدر لباس هام
زندگیم رو بودم عین پرنده آزاد
من استثنا ام، استثنا ام
استثنایی از قلب یه خاندان
که تحمیل میکرد بهت اجباری
یه جو رن و می خوان ت و ه م عی نش با شی
هی تکراری، هی تکراری
ولی مگه ممرضا کرمش خوابید
نشستش پا بیت، ورسش *
دم شماها گرم که عشق بهش دادید
خیال راحت میکروفون رو بهش بسپارین
تا ب رات آب ی و ق رمز، س فید و س یاه ک نم
بیا ب بین چ ه حس ی دا ره رفی ق ش یرها ش دن
من ر و از پا نم ین دازه یه شی شه س یانور ه م
ممرضا شایع رپ مینویسه جیغ ها بلند
ص دا ج یغ ب لند، ص دا جی غ بلن د، هم ه صد ا جی غ بلن د
نمیبازی، ببازی، میبازی به خودم
[کورس – شایع]
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن

متن موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی

[ورس دو – سینا ساعی]
ر پ برا ی م ن و تو یه ع قده گ شاست
بچ ه بال ا پا یین ندا ره این ح کمه و ت اس
شکر خدا این نخبه لا جمله کُشاست
و با ک ل ق وا آ ماده بر ده و با خت
نداره جنگ با خیابون زودم توقف
خونم همینه آخه اونم تشنج
اما شل بگیرم میگیره خون هر طرف رو
نمیخ وام عا دت بد م به ای ن ل وپ اسل حم رو
گذاشتم وسط هر چی بودم بلد رو
بر ای ه ر ک ی یه چ ی، بر ام ر پِ روو ک رد هم ش رو
شیر فهم کردم چاقو روو گردنم رو
که ح ل نمی کنم این جا با ز ور مس ئله رو
خود به خود پر کردم از روحم ورق رو
دا د میز نم خ ط به خ ط تو و دفت رم رو
همین ها، نشونم داد مازوخیسمامو
خوددرگیریامو ساخته رایمو بیتارو
ه مین ه ا نش ون د اده م نِ ش اد و ب ی عارُ
پ س تو و تر ک ه ام به ت مید م کاد و ه یپ ه اپ رو
ای ن باز ی ح راف ه است و تع ارف ب ی تعار ف
پ س تن ها چیز ی که جل و می بره م ا رو دیال وگ
واس ه ه مینه ای نجام و ت وو ه ر پات وقی با ت و
چ ون خو ب میدون م میک نن مرد م فال و چ ی ها ر و
با د اد و بی داد و پانت ومیما مم را هم رو م یام و
میس ازم با کلیا مو با گ و دیب اگ هارم ونیام رو

متن موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی

چند دفعه مگه میگن؟
من د اغ تر از نو ر مر کز ذ ره بین م
تا تن یس م بره س ر در ر پ ای ن ش هر
چون الکیای این مهلکه ته کشیدن
حقمه همه دیدن
حقمه پارک کنم قایقم رو روو یاتم
لای کَش و پولا غرق
ساده تر و پویاتر
آره مردم هورا دست
این نابغه رو دوست دارن
چک ه می شه رو و صح نه از ای ن ما یک ل ک و خ ون آب ش و
بلندتر میپرونتم هی پر و بالم
باور کن دارم ذهنم رو باور
تا جا یی ک ه نت ونه ب کشه اس مم رو خ اور
کِیفم رو دارم، شعرم رو کاغذ
حس م آهن گ، ببی ن زندگ ی میساز م کِ ی از اتا قم
زنده ام و با بالاترین غلظت خوشحالم
چ ون این ر شته ا ی که گر فته چش مم رو تاز ست و
بالا تر از ش هر و ا ستان و ک شور و قا ره اس ت
[کورس – شایع]
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
نگاهت رو به کوچه بنداز تو
بدو توو خیابون و سوپر استار شو
قرارداد خوب رو امضاش کن

 

دانلود موزیک استثنائی از شایع و سینا ساعی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا