رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید امیر تتلو + متن

دانلود موزیک گدایی امیر تتلو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی امیر تتلو

امر تتلو از بهترین و مشهور ترین موزیسین های ایرانی، در شهریور ماه سال 64 در تهران متولد شد. او اصالت ترکی و شمالی نیز دارد. تقریبا میتوان گفت پر کار ترین خواننده ایران امر تتلو است و به مدت 15 سال فعالیت دائمی دارد.

آهنگ گدایی امر تتلو

آهنگ گدایی از آلبوم فرشته منتشر شد. ای آلبوم 9 موزیک داشت که از بهترین های آن موزیک گدایی بود.

تتلو
تتلو

متن آهنگ گدایی امر تتلو

یک یک دو دو هشت
گ دای ی ک ردن فقط  دس ت درا ز کرد ن و پو ل خواس تن از م ردم ن یس ت
بع ض ی وق ت ه ا بعض ی آد م ها م حب ت رو گ دای ی  می کن ن
ع ش ق رو گ دای ی می ک نن ، آغ وش ر و گد ای می ک نن
[ورس یک]
گ دای ی کرد م ت تو و بغ ل غریب ه ه ا
گدای ی کردمت از وسط دریده ها
گد ایی کردم ت تو ای ن فاز عج یب را ه
گ دای ی کرد م شبیه ش ب تو ام ش ب یه م اه
آره من توو بغل این و اون دنبال بوی تو ام
حسرت نور کم و سیاهی موی بلند
م ن ج ز اون فدای ی عاش ق های هر رو ز تو ام
ت و دائ ما خ امم ب کن منم ت و رو بوس ت کنم
واس ه من  قش نگ تر ی از هم ه پدی ده ها
تو وا سه من زیب ا تر از قب ل به تر از غری به ها
ول ی گذا شت ی ک ه هم ش تو رو گد ایی بک نم
از ای ن و او ن ، تو خواس تی که اینج ور * دو رم
ت و خو استی که  ش م ، منی که درگیرت
زش ته خود م داغ ون ب شم و ب  کنم پیرت ت و رو ه م
میگی که انسانیته با همه راحتی اما
ز ش ته به ط بیع ت قس م هم ه بخو ان * ک نن

متن آهنگ گدایی امر تتلو

[کورس]
تو مثل رقص گل سرخی روو باد
م ن م ثل خ ارم رو و ساق ه او ن ه م زی اد زی اد
آر ه من  دو رم ول ی می  ار زه خب  بزار پاها ت تا هرجا می اد بیاد
تو مث ل خواب خوب فان تزی ای ول ی من کاب وس غ م
بس  آدم ها همه ج ا * ما ل و پا بوس تن
بس ک ه دس ت برد میزن ن به حرار ت فانو س من
به گدایی میوفتم خب منی که ناموستم
[بریج]
تا وقتی واست کم نزارن
تا وقتی احتیاج نداشته باشی
که به گدایی نمیوفتی
گدایی عیب هست
اما عیب اونی که گدایی میکنه
ع یب اون یه که باع ث شد ه به گ دایی ب یوف تی

متن آهنگ گدایی امیر تتلو

[ورس دو]
همش تو خونه پای زهر ماری و
کنسل حتی سفر کاری
ش ده که  ز ده از ت خت خوا ب ش ی و
از استرس توو جات شب بشاشی
همش بفض ، همش درد
فقط افت ، عقب گرد
گذش تم از ه مه این آد م ها ی د ور و بر م ن رد ی بی ع ار
شدم عی ن مار ت وی س وراخ و روی  ه ام زرد ی سی گار
از وقتی رفت ی خ ب تنه ام ، ناه ارم رو ه م س رد میخو رم
ولی دل تن گ می شم هدفو ن توو گو ش توو خیاب ون نرم می دووَم
سی گار رو  میخ وام تر ک کن م نس خ م یشم گ رم میک نم
بی قرار می شم سو زن میخور م جا تتو ها م درد می کنن
من باز ب  ا خو دم تنها هرک ی از ی ه وری  می ره
عی ن یه * که ه ر ج ا میشین ه هر کی با هاش  یه ور ی میره
انقد ر سن گین و ل شم که ندار ه ط اقت وز ن کل ش ر و بد ن
رو ه م ف از بد د ارم عین دختر ی که تازه * رو ز دن
از ه مه ای ن ش هر ، بد جو ی ع نم م یگیره
ای ن ه ا انقد ر * ا ن که تا می ام — از خنده ام می میرم
دن بال ی کی ام ک ه ب رام صب حونه و نه ار رو بگ م بزا ره
شا م رو اصل ا یاد م بره از بس  که کار ش خن ده داره
دنبا ل  یک ی ام که ب شه دو کل وم حر ف با هاش ز د
نه م ثل تو ع جول   ج واب و ه مه رفت ار ها ش بد

متن آهنگ گدایی امیر تتلو

[ورس سه]
یکی که بنویسم از چشم هاش
ک ه م ن رو تا ته دن یا م ی بره
بگه یه شعر جدی د که از این دو د و د م رنگی تره
یک ی که ب ه م راتب از تو خب  سنگ ین تره
یکی که دیوونه بازی هام رو عاشقشه
خ واب زود ت ر ازم  بر ه حا ضر بش ه
یکی که بخشیدن آسونشه
با حرف هاش دل من آروم بشه
[کورس]
تو مثل رقص گل سرخی روو باد
من مث ل خ ارم رو و ساقه او ن هم  زیا د زیا د
آر ه م ن د ورم ول ی م ی ارزه خب بزا ر پا هات تا ه رجا میا د بیا د
تو مث ل خ واب خو ب فانت زی ای و لی م ن کابو س غم
بس  آدم  ها ه مه ج ا * م ال و پا بو ستن
بس که دس ت برد م یزنن به ح رارت فانو س من
به گدا یی میوف تم خ ب منی که نام وستم

متن آهنگ گدایی امر تتلو

[پل]
به به ، ویالون رو
کمک ک ردن خ وبه اما کم ک  بی ج ا گ دا پر وریه
خیلی از آدم های موفق
چون بهشون کمک نشده
یاد گرفتن که موفق بشن
مثل من
[ورس چهار]
گدایی میکنی محرز من رو
گدایی میکنی تو هم یه روز
ت و ک ه میخ وای بسو زی به آت یش خ ودم ب سوز
اون چش م های هر زت رو به چ شم ه ای خ ودم بدوز
گدا یی  یه ثان یه بو ی م ن رو ب الاخ ره
میفهمی آخرش این عاشقی چقدر بده
آره می فهمی ن گاهت چه ض ربه ای به  من  زد ه
معذرت خواهی همون گدایی یه نفره
[کورس]
تو مثل رقص گل سرخی روو باد
م ن مث ل خار م روو ساق ه او ن هم زی اد ز یاد
آره من  د ورم ول ی می ار زه خ ب بزار پاه ات تا هرج ا میا د بیا د
تو م ثل خوا ب خو ب فانت زی ای ولی  م ن کابوس  غم
بس  آدم  ها ه مه ج ا * ما ل و پا بو س تن
ب س که دس ت برد میز نن به حرار ت فان و س من
به گ دایی م یو فتم خ ب من ی ک ه نامو س تم

 

دانلود آهنگ گدایی امیر تتلو

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا