رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ جدید هیپاپولوژیست و پوبون به نام مون راک+متن

موزیک جدید مون راک از هیپاپولوژیست

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

سروش هیپاپولوژیست یا ولی زاده ملفب به دکی و دکتر رپ فا بعد از رفع سو تفاهم با پوبون، این سومین موزیک منتشر شده از آن ها است. هیپاپولوژیست رپر نسل 4 امی است که با سبک جدید خود بسیار به شهرت رسید.

سروش
سروش

متن آهنگ مون راک از هیپاپولوژیست و پوبون

مون راکو خرد کن چون من های نمیشم

[ورس یک – هیپهاپولوژیست]
مو ن راک و خر د ک ن م ن به زم ین ندار م ع ادت
ول ی به ش ندا رم عا دت خود م بهش تم دار م عا دت
بری فردا، اگه نباشه زاناکس چی؟
اگه نجویی آدامس چی؟
اگه نشدی بالانس چی؟
ا گه رف ت از س رش باز بپی یم پش ت س رش
ه ی برا ت میگ م از فری کام م یاد خ نده لب ت
الآن کجام میخوام نگم، ایگنوری بپرسی ازم
چو ن قی د هم ه رو زد م، ه مه چیو گرفت م ب ه چپ م
م نو سی و میکن ن س م و، من م ه ی میک نم خ م و
م ث مو ن ر اک خو ش طعم ی، که می رم با نف ر بعد ی
داستانا زندگیم پلی میشه
یه روز فقط بازی با لبات نی
چون هر روز دارم فلش بک
نمیپرم با آدم عادی
من تو رو کشفت کردم
اما تو اکلکلو رازی (راضی)
بیخیال حرفا احساسی
رو تخت منو کن راضی
ویژن سبزه روی مون راک
دو تا سگ دارم میرن کت واک
رو زمین برفه هوا کولاک
بیا شب صبح برو گودلاک
بچه …

متن آهنگ مون راک از هیپاپولوژیست و پوبون

[کورس – پوبون]
م ون راک و خ رد ک ن چ ون م ن ه ای نمیش م
داستانا زندگیم پلی میشه
یه روز فقط بازی با لبات نی
چون هر روز دارم فلش بک
نمیپرم با آدم عادی
من تو رو کشفت کردم
اما تو اکلکلو رازی (راضی)
بیخیال حرفا احساسی
رو تخت منو کن راضی
ویژن سبزه روی مون راک
دو تا سگ دارم میرن کت واک
رو زمین برفه هوا کولاک
بیا شب صبح برو گودلاک
بچه …
ه ی ب رات میگ م از فر یکام می اد خند ه لب ت
الآن کجام میخوام نگم، ایگنوری بپرسی ازم
چو ن ق ید هم ه ر و ز دم، ه مه چ یو گر فتم ب ه چ پم
م نو  س یو میک نن س م و، من م ه ی میک نم خ م و
م ث م ون را ک خو ش طعم ی، که م یرم با ن فر بع دی

دانلود آهنگ مون راک از هیپاپولوژیست و پوبون

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا