رپ فارسیموزیک

آهنگ کجایی دادا از شایع و خلوت + متن

موزیک گنگ محمد رضا شایع و امیر خلوت

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

محمد رضا شایع کیست؟

محمدرضا شایع از رپر های نسل سوم رپ فارسی است که بعد از پنهان کردن صورت خود برای یه مدت، به دلیل احتمال بروز یکسری مشکلات، معروفیت بسیار زیادی پیدا کرد. او اکنون در حال تولید آلبومی با نام آماده باش است که به زودی و در فروردین 1402 منتشر میشود.

آهنگ کجایی دادا از شایع و خلوت

این موزیک، یک همکاری بسیار جذاب بین امیر خلوت و محمدرضا شایع است که در واقع نوعی دیس به رپر های خارج کشور است. در انتها قابلیت دانلود این موزیک فعال شد.

شایع
شایع

متن آه نگ کجای ی دادا از ش ایع و خلو ت

الو پ کجایی دادا؟

[ورس یک]

من تهرانم تو کجایی دادا

میگن رفتیش و موندی توو دورایی دادا

میگن پاسپورت داری اروپایی دادا

من نرفتم چون موندم توو دوراهی دادا

بینَم اصاً اونوقت خبریه اونجا

این ح س که انگار ه میشه تو و خطر ی هَ؟

خلافی غلاف توو کمریه آدم

مث من که بگن اسمشو نبری هَ؟

یه سری که اَ رو کوه پیچیدن حلالشون

و الا باقی عمرو از توو میدیدن

یه سری دی گه ام  لفظ می ان اَ بو ی میه ن

ام ا م ن میدو نم کجا ن و دا رن چ ک و*ی مید ن

میگی مجبور شدیم جون داداش حالا

نهایت مشکل بوده توو خونه باهاش

یا دیگه نمیماسیده بهش از پول باباش

۴تا شب که ه م میبی نن و می گن این ج وجه با ما ست

ما اَ دهن بود حرف اگه زدیم

یه روزایی خوب یه روزایی پخِ زمین

تا آخرش اینجاییمو اگه یقه نشیمو

 نگ یره به پ ره ک سی و ه ر کس ی

نمیماله داشت میشناسی منو

هیچ موقع حال نکردم با زیر خوابیدن

هن و تو اتا قمو می کنم کیپ لا ی در و

مینویسم و تهرانو با شعر گا*یدم

[کورس]

بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم

زیر ه مین زمینای یم ، به ای ن خاک دچ اریم د ادا بد

بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه

گف تی ما م یریم بابا دِ بگ و کجا ییم دا دا

بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم

زیر همین زمیناییم به این خاک دچاریم دادا بد

بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه

گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجایی دادا

متن آه نگ ک جایی داد ا از شا یع و خل وت

[ورس  دو]

ما معتقدیم همینجا هم میشه گا*ید

پُر باری م توو ی د لِ این خا ک  ریش ه داری م

از رو ز او لم ما نداش تیم با گی شه کار ی

س م تر از نیشه م اریم ش یر ه مین بیشه زاریم

غریضمون نبود بذاریم پا به فرار

مث یه سریا بی وجود خا*ه ندار

بگین یادتونه قولاتونو ک میسازیم ایرانو

میمونیم و میمیریم نمیبازیم ایمانو

کوشین حالا ها؟ بابا بودین حالا

پَ شم ا که گرب ه رو س یخ می زدن بود ین بالاخوا هش

ن ونو زد ین زیر بغلت ون زدی ن به چ اک نری ن به فاک

میبینم روزیو میگین همه بودین حالا کاش

شیر گربه رو موشا دوشیدن

طعم شیرین دروغو گوشا نوشیدن

اینارودیدیم سوختیم مردیم تا ساختیم

با این ک ه بعد م رگ س هراب این جا نو ش دارو ش می دن

با اینکه جای دست مچمونو میگیرن

ساقه هامونو میزنن اما گلمونو میچینن

اینکه بازی اینجا پانتومیمه حرف بزنی باختی

اینکه پنبه میشه رشته هات اینجا پشمه هرچی بافتی

که سقف آرزوهات میشه خراب رو سرت

این همه چال ه چو له نمیش ه مان ع برا م وندن ت

ما معتقدیم همینجاهم میشه گا*ید

توو د ل این تار یکیم م ث ماه م یشه تابی د

[کورس]

بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم

زیر همین زمیناییم ، به این خاک دچاریم دادا بد

بد مالیدی دادا دیدی باد و طوفانه

گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجاییم دادا

بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم

زیر همی ن زمین اییم به ای ن خا ک دچار یم داد ا ب د

بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه

گف تی م ا میری م با با دِ ب گو کجای ی دادا

مت ن آهنگ کج ایی د ادا از ش ایع و خلو ت

[ورس سه]

رفتی مد شدن مو قشنگا

رفتی نمونده اینجا ابهت از ما

رفتین عروسی خونا لشکر کشیدن

صدا رو رخ میکشن جلو دلال

دادا جای رپ فارس خالیه

مد تو گوش مردم ماسمالیه

دادا این چیزی ک منوتو میخونیم

واسه اینجایی ک روش وایسادیمه

داداب گو بینم چطوره حالت

آزادی و هنو دکور بالت

بگو بینم هنوزم میخوری نون دلتو

یا غ م ای ن پوت ه ها می جوشو نه خو ن د لتو

لا این آشناها از غریبی خم کمرت

بگو بینم هنو جونی داره تنِ تبرت

اگه میترکه رپ فارس چون ما روشیم

اگه هنوزم خوبه تهران چون ما توشیم

دانلود موزیک کجایی دادا از شایع

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا