رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک بعضی وقتا میری تو لک پیشرو

موزیک حصین و پیشرو + متن

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

رضا پیشرو کیست؟

رضا ناصری آزاد ملقب به رضا پیشرو، از بزرگترین رپر های گذشته و حال حاظر رپ فارسی است. او که به اصطلاح جزو نسل یک حساب میشود، از اولین خواننده های رپ ایران به حساب می آید.

توضیحات موزیک میری تو لک از حصین و پیشرو

این آهنگ از بزرگترین همکاری های این مارکت است که شنوندگان بسیاز زیادی را به خود جذب کرد.

پیشرو
پیشرو

م تن آه نگ میر ی تو لک از حصین و پیشرو

بعضی وقتا میری تو لَک

م یذار ی توو ضبط یه س ی د ی توپَک میری تو و جمع

بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست

نمیتونی مثِ پاک شاخ به شاخ شی

اما لباسام لَش و بلند

حتی وقتی دارم میخونم رپ رومنس

گاهی وقتا کسی پا به پام نی

ه یپ هاپ ا زم میگیر ه کا م به کام  بی ت

الآن زدی سکته کامل

در حالِ ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سنّ و سالت

فک میکنی چی میکنه شعرو کامل

همین اتفاقاته که ضدِ حاله

عینِ سابق دورِ همیم سلطه گریم

فک میکنی گرگیم و توبه کردیم

تو وا سه م ن یه م وش ی که خور ده پن یر

از بَس تبر روو کُنده زدیم

مسخر م کرد ن از عق ب دَرَ* گ ذاش تن رفت ن هر ط رف

سگ شرف داره به تک تکتون

از مقرّم کلی فاصله داری

کورس نذار با یه فِراری

جـــــــــــون

برو نامه نگاری کن مثِ کارِ اداریت

دنبالم باش چون استادم داش

بهت هشدار هم دادم وقتی با همدیگه رابطه داریم

  کاریم که وا ی میس یم تو و جا ده یِ تار یک

نمیتونی با یه واژه باشی واسه دلداریم

مکانیکِ مخِ سوخته یِ متالیکتم

کاری می کن م با رپ تو و خودت بش اشی پسر

روی کلماتم بتادین بزن

هر جمل ه یِ م ن معروف ه به کا لیبرِ ه ش ت

باید بگازیم یه دَم

شاید سه قافیه رپ کردم

نمیزارم افکارم زندانی و تکراری بشن

میخوای منو ببینی؟واسه یه سال دیگه چشم

چ ون م ن بیز ی اَم و می گذرونم یه  دیگ ه و ق ت

ج وری از سرتو ن می ام تو و که ب پاش یم به هم

که وق تِ رفت نم دا شته باشی ن تا س ه ما ه دیگ ه تــ رس

برو ردِ کارت بینم

بعضی وقتا میری تو لَک

میذا ری تو و ضب ط یه س ی د ی توپَ ک می ری توو جمع

بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست

نمیتونی مثِ پاک شاخ به شاخ شی

بکش بالا

مت ن آهنگ میر ی تو ل ک از ح صین و پیشرو

اما لباسام لَش و بلند

حتی وقتی که دارم میخونم رپ رومنس

گاهی وقتا کسی پا به پام نی

ه یپ ها پ از م میگی ره کا م به ک ام بیت

بعضی وقتا میری توو فکر

بیداری یه تِک روزایِ یه شکل همه چی دایره شکل

مُخت فقط پیِ رشدِ مادی

او ن چیز ی که می خوای رو ای ن ران دمان نی

بعضی وقتا میری توو شک

تا میری توو جمع

با ه ر گوهی د ست م دی م یری ت وو جن گ

رابطه ها دیگه سایزِ پات نی

أ گُندهِ بگیر تا اون سایزِ عادیش

جام خوبه جام خوبه

هر چی اتفاقه همیشه هم یه جورایی سرِ رام بوده

جاش توو ریه هام دودِ آف رُوده (Off Road)

خر و خاکی ترین راها همه زیرِ پام بوده

ب از تک ی راه رو م یری،م یری تک ی را ه رو جلو

نرسیدی بشون ولی لاشو دادی جرّ رو

هدفاتو میگم بگو با چی دادی گرو

حاج ی هن ر اینه که سی نه رو عا لی داد ی ج لو

تا بوده سد راه بوده سخت

با بو یِ س م اید ه های بِک ر نو تو یِ س ر

شبا رویِ مودِ فکر با نورِ کم

پلنای کره جلو اف گ* بوده تَش

ولی اون محکمه مثِ خودِ سنگ

دنبالِ شهادته توویِ جنگ

سر بالا سینه وَر اومده رویِ تن

دنیا رَم نمیخواد چون فرآینده پولِ نه

شبا میبینینش اونو شبا میبینینش

دو تا چِشات بازه فقط نما فیلیپینه

أ او نا که اگ ه بر ی بگ ی ت هِ ای نه

متن آ هنگ میر ی تو لک از حص ین و پیش رو

باز هم همین جوری را ه رو م یره تَ هو نم یبین ه

اینطوری بار اومده

زده به سرش و حالِ بده

اون

ندوییده راه رو راه اومده

پَ بلده بلده راهو تا کجا اومده

افتاد؟

روبِرتو کارلوس

بعضی وقتا میری تو لَک

می ذاری تو و ضب ط یه س ی دی توپَ ک میر ی توو ج مع

بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست

نمیتونی مثِ پاک شاخ به شاخ شی

اما لباسام لَش و بلند

حتی وقتی دارم میخونم رپ رومنس

گاهی وقتا کسی پا به پام نی

هی پ ها پ ازم می گیره ک ام به ک ام بیت

چ ی؟؟ چی گفتی!؟

 داره برا گفتن

چیزی برا گفتن نداره…

لاش گوشت

جد ی جد ی شوخیای مارو جد ی میگیر ی آره؟ یا جدیا ی مارو شو خی میگ یری ها؟

جفتش جفتش

جدی جدی مشکل داری آره؟

داش ر ضا دیگه با ید کم کم م شروع ک نیم که ای ن هَل ه و ه وله ها بر ن کن ار مید ونی دی گه

آره خدافظ

ما نباشیم کی باشه کیـــ باشه؟

ایول به کارت

مس خره یه دِ قه و ایسا گو شیم زنگ  خور د الو

 

دانلود موزیک میری تو لک پیشرو
نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا