رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک مدرسه خوک ها از آلبوم جدید بهرام + متن موزیک

آلوم جدید خود ها از بهرام نوراییی

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی بهرام نورایی

بهرام نورایی از رپر های نسل 1 رپ فارسی است که جزو اولین رپر هایی بود که بنیان گذاری رپ فارسی و سبک رپ را در ایران شروع و ادامه داد. بهرام جزو آرتیست های زیر زمینی این مارکت است که در سال های اخیر بسیار کم کار شد.
او هم اکنون به همراه همسر خود از ایران مهاجرت و در سوئد زندگی میکند.

آهنگ مدرسه خودک ها بهرام نورایی

این موزیک از آلبوم خود ها بهرام، جزو پر شنونده ترین موزیک های این آلبوم بود. قبل از پخش آلبوم شایعاتی مبنی بر حضور سورنا در این ترک منشتر شد. میتوانید این موزیک را از این مقاله با لینک مستقیم دانلود کنید.

بهرام نورایی
بهرام نورایی

متن آهنگ مدرسه خودک ها بهرام نورایی

کف دستمو وا می کنم می بینم آینمو هزار دفعه
میگه بهم روم سیاهست
لبه هام تیزه توی مشتت فشار نده
تو امیدت به سایَته
همه داراییت جسارته
پشتتم تا نورت کافیه
خسته ام ولی از قضاوتت
نه نگاهم به ساعته
نه نقابم به رخ
من از اونام که جلوت
رامم بشه می ترسی از اطاعتش
بی شرمم و موندم توت
در نمیام از خجالتت
هم ماتم هم میهوت
رها شده تو اسارتت
آروم میام از پشت پلکت بیرون
می بینم بدنت خوابه
می بینم ذهن تو پر اتاقه
من توی یکی از اتاقا جامه
بعضیا درشون قفله
بعضیا بازه کامل
اولی ن با ره که میب ینم من نی ستم تن ها س ایه
نه من نیستم تنها سایه

متن آهنگ مدرسه خودک ها بهرام نورایی

[کورس]
می بی نم خون ها ر وزهاس ت که م ی چک ن از ابرو ها
کس ی دیگ ه به ف کر س ای ه ها ن ی تو مدرس ه خو کها
کل ی ص ورت پ ر از کد ورت تو اج تماع ترس وها
ه مه جو ر و ناجو رها پش ت نر م ها و دس تورها
[ورس دو] ه مه ه م اس یرن ه م ره ا، ه مه ه م دردن ه مه دوا
خوکها میان دنیا کور و کوچیک
پو ل م ی خو رن و می ذارن نو ن رو تو جی ب
به نظر ت ای نا م ی بین ن شعو رو تو چ ی؟
میخرن غرور تو قوطی
پشت ویترین تو بوتیک
همه واردن تو یه ورودی
همه یکدست میشن تو روتین
پ شت پ لکا قِ ل م یخورن و میا ن بیر ون از ده نا گرو هی
ولی سایه ها یاغی ذهنان
تو یه اتاق تنها تو زندان
حتی آینه ها تصویرشونو انعکاس نمیدن انگار
همه بی جنگ و انتقامن
توی دستشون آینه ها سلاحن
میزنن تو صورت هم
تا سی اهی نگ یره ح ی رن گ چ هره ه  ا رم

[کورس]
میز نن خ ونها روزهاس ت که م ی چک ن از اب رو ها
کس ی د یگه به فک ر سا یه ه ا نی ت و مدر سه خوکه ا
کل ی صور ت پ ر از کد ورت تو اجت ماع ترس وها
همه جو ر و نا جوره ا پش ت نر م ه ا و دست ورها
خونها روزهاست که می چکن از ابروها
کس ی دیگ ه به فک ر س ایه ها ن ی تو مد رسه خوک ها
کل ی صو رت پر از کدو رت تو اجتما ع ترس وها
ه مه جو ر و ناج ورها پش ت نر م ه ا و دس تور ها

 

دانلود آهنگ مدرسه خودک ها بهرام نورایی

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا