رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک دو بینی از سینا ساعی + متن موزیک

آهنگ جدید سینا ساعی در ماه تولدش

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

سینا ساعی از رپر های بسیار با تکنیک و البته زیر زمینی است. او همچنان در ایران اقامت دارد و از گروه تیک تاک بعد از سال های جدا شد. اعضا گروه تیک تاک سینا ساعی، کچی بیتز و سینا مافی بودند.

ساعی
ساعی

متن آهنگ دو بینی از سینا ساعی

W e Dri nkin Lov e we smoki n Love We Sn iffin Lov e its nev er ev er enou gh yes
W e Dri nkin Lo ve we sm okin Lov e We Sniff in Love An d You Kn ow Wh at its nev er ev er enough
S hawt y W at Y ou nam e it Im Lovin You o o ba by I  Lo vin You
Latl ey Yo u Ma kin me cra zy My Lo ve
Te ll Me Wh at Yo u Nam e It I m Lov in Yo u  oo bab y I m L ovin Y ou
Latley You Makin me crazy yeah

کلاه DC سر م خ داییش سر م بعض یا تو کا ر تیپ من و بع ضیا تو کا ر تنال یته من
من گاز می زنم میخور م و تو با لی س ز دن ها منظ ورم بستنیه با 2 تا قیف نف هم
همینجو ری فاز آف تابو گرف تیم زیرش یم دو ست دا ریم که کل ه ها رو بگ یریم ا لان زیر ش یر
بعد شم ک ه خن ک شد یم خیره شی م به همدی گه و دیگ ه د یره ش ب د یگه خب پیشت یم

متن آهنگ دو بینی از سینا ساعی

Im Loving You
مر سی که ه ی میگ ی گرم ای ه وا با 2 تا th irty seve n degr ee
دار یم رن گ عو ض میک نیم ب شیم برزیل ی هه هه ش بیه ما نمیش ه که هی شکی بسه

Sh awty Wha t Yo u na me it I m Lo vin Yo u oo ba by I m Lo vin You
Latley You Makin me crazy My Love
Te ll M e Wh at Y ou Na me It I m Lo vin Yo u oo ba by Im  Lo vin Y ou
Latley You Makin me crazy yeah
اردیبه شتیم کا نون کلی ان رژیم یه قول ی بهت مید م اگه ی ک سا عت با م ن باش ی اکسی نت میش م
تا این جاش که بودی منم باشه هس تم گنده پاب رجا مث ل سایز کف شم
عشق می کنی که لبا سام گشا ده عشق می کنم که میکنی تو هی آدامس و بادش
ماها عا شق همیم ژانرم ون اینه با این که نه Six pack دارم نه کات رو سینه
فرق ند اره که ک ی ایم آرممون چیه همینه که ه ستیم حال بم ون میده
میر قصیم رو بیت جزر و م د و با یه خ ورده رو به عقب کج کنم کلام و قتی پی ش م نی ان گار از خو دم جدا م
هم تو رو میخوام هم تو رو میخوام یعنی در کل هر 2 تاش
حالا آ رومترم چ قد نزدی کیم ان قد نزد یکیم که میکنی م آدامسامون عوض
قلبم گلم من عا شق تو ه ستم مس لطم تو عش ق انگار پای P S نش ستم ضر بدر م ربع دای ره مث لث
او ووو هم ه چ ی f unnyه اص لا غ یر از تو تو دنی ا هم ه چ ی فانیه بس ه

دانلود آهنگ دو بینی از سینا ساعی

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا