رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ سیل از شایع و هیدن + متن

موزیک جتجالی از هیدن و محمدرضا شایع

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

معرفی مهراد هیدن

مهراد هیدن، جزو خوش صدا ترین افراد حاظر در مارک ایران به حساب می آید. او که گویا همکاری خود را با گروه زدبازی قطع کرده است، همکاری های بسیار زیبایی داشته است. مانند موزیک سیل با شایع، همکاریهای دیگری با پیشرو، زخمی، کنیس و گروه زدبازی …

آهنگ سیل از هیدن و شایع

این موزیک جطو بهترین و هیت ترین فیت های آن زمان تبدیل شد. به سرعت توانست توجه مخاطبان را بدست بیاورد. برای دانلود این موزیک میتوانید به انتها این صفخه مراجعه کنید.

هیدن
هیدن

متن آهنگ سیل از هیدن و شایع

چِشا رو به اَبراس

تووی عمقم خودِ غواص

نوکِ پا سر بالا دست باز

سلامتی هر کسی تنهاست

[ورس یک – شایع]

دنبال اسم در کردن لا دُخیاس یارو

کار خفنش اینه دیشبو تووی پاسگاه بود

میگن شایع داره توو صداش دارو

اِرادتِ یه شهر باهامه چراغ خاموش

نه عکسِ توو بنز داره حاجیت

ن ه اگ ه جای ی یه گ نده ای با شه لا یِ پا شیم

شناسِ شهر نیستم با پلاک وارداتی

صِدام معروفه عِین صدای آژیر

یه س ری کِ ی وق ت کر دن شَ ن اِنق د

کِی وقت کردن استادِ نقاشی شَن اِنقد

حاجی ملت خبر دارن اَ تایم شاشیدنتم

ام ا م ن ر وو ا م و مر امِ خاک ی مَنشَ م

رفیقیم با این بیکِ رو میز

یه مردِ غیر معمولی دارم زیرِ بولیز

هرز اَ چ ند گا ه میُف تم گیر پلیس و

متن آهنگ سیل از هیدن و شایع

میاد دَمِ درِ خونه فیشِ توبیخ

تنها راهش این بود بشم مث همه

بگ م هِ ی چ ش م و یه بله ، یه پَپِ ه ی کَ ره

اما سایز احترامِ من منطقِ منه

آزاده هر کدوم شما هر حرفی بزنه

اما ببین می ارزه بازنشسته شین

یه کاری کنم توو جَوونی شکسته شین

میخوای نگات کنن بیا پیشم بشین

بغل دست شیر

[کروس – مهراد هیدن]

چِش ا رو به اَبر اس ، ه ر ه فت چ اکراهِ م ن با ز

تو وی عم قم خو دِ غ واص ، رسید م به یه حا لِ طن از

نوکِ پا س ر بال ا د ست با ز ، سلا مت ی هر ک سی تن هاس ت

من تظرم تا فق ط س یل بیاد بار ون ، کا ش بزنه س یل بی اد آم ین

[ورس دو – مهراد هیدن]

پُر رو قرنیه مشکی

قُلدُر چارشونه کِشتی

گاز میدم زیگزاگی عشقی

مونتِ کریستو (Monte-Cristo) جِی زی (Jay-Z)

قفلم ، بختک ، اخبار ، هشتگ

اخلاق خاصه و هِرسی

غُدم و لجباز سِرسی

نرمه بالشتم پشمک

صبح شد اُملت و سنگک

تعارف ندارم مرسی

کُک دوس ندارم پِپسی

مو بلند هیکل تارزان

دنبالِ شَرَم و داستان

لات نیستم ولی هفت خط

شهر رو هواس با یه فندک

من موشکام مریخ میشینن

این دو* صورتیام تِتریس میچینن

اینا قَر و قاطی انقد زدن

تَوهُم شدن خودشونو اِلویس (الویس پرسلی) میبینن

اینا صداهاشون لالایی برا گوشه

نازک و لطیفِ عینِهو گوگوشه

شبا نیستن وایمیسن طلوع شِه

تخم ندارن اینا مرغاشون خروسه

متن آهنگ سیل از هیدن و شایع

[پل – مهراد هیدن]

چِش ا رو به اَب راس ، تو وی عمق م خ ودِ غ واص

نو کِ پا س ر با لا دس ت ب از ، سلامت ی ه ر ک سی تن ها ست

[ورس سه – شایع و مهراد هیدن]

کاش بزنه سیل بیاد به قولِ مهراد

تا دیگ ه نن ه ای م ث تو ر و نت ونه بِزا د

تا دیگ ه م ث ت و در نیا د از جوج ه کِش ا

یه توو یِ تو و خال ی دار ی یه ر وکشِ با ش

شما فقط وقتِ آدمو میگیرین

میگین اما هیشکی نمیشنوه چی میگین

چون تحویلت نمی گیرم بَدَمو میگی

اما می دونم پشمات میریزه منو میبینی

طبیعت ما جُداس اَ هَم مَرد

نمیتونم و نمیشه نیست توو عادتم من

یه مه ارتِ ع جیب دا رم تو و باز ی کرد ن و

باج نمیتونه بگیره هیچ خدایی اَ من

ندیدیمتون لا خبرای مهم

اسمِ ما روو تیتر خبرا میخوره

ما جلوتیم اگه میبینی ضَربانت تُنده

هر چی دشمن داریم طرفداره کُلِش

کاش هیشکی دخالت نمیکرد

پِترُس نمی شد تووش انگشت نمیکرد

مَشعل بالا دهقان نمیشد

لاش خور نب ود ، چ پ و راس ت توو ش نم یکرد

منتظرم سیل بشه یه دفعه

گرداب بِکِشه ، گردباد بِبَره

متن آهنگ سیل از هیدن و شایع

جر بخوره زمین زلزله بزنه

قورتش نده زیر دندون بِجَوه

موج بِبَره این دُنبه ها رو

پنجشنبه و دور دورِ جمعه ها رو

این میمونا رو توو این مهمونیا

همه آمپولی دفتر نقاشیا رو

گو* بگیره این بی غیرتا رو

که واسه نقد حاضرن پشتک بزنن

گِل بگیره این هَوَلایِ عشقِ به حواشی

همه این دلقکای مجازی

[کروس – مهراد هیدن]

چِ شا رو به اَبر اس ، ه ر هف ت چاک راهِ م ن با ز

تو وی عمق م خو دِ  ، رسی دم به یه  ح الِ ط ناز

نو کِ پا س ر بال ا دس ت باز ، سلا متی هر کس ی تنه اس ت

منت ظر م تا ف قط س یل بیاد بار ون ، ک اش ب زنه س یل بی اد آم ین

تو وی عمق م خودِ غوا ص ، نو کِ پا س ر با لا د ست باز

سلامتی هر کسی تنهاست

چِشا رو به اَبراس

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا