رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ شب های خط خطی از آلبوم 7 خط گادپوری + متن

آلبوم 7 خط از گادپوری منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آلبوم 7 خط گادپوری به طور رایگان و از صفحه ساندکلاد گادپوری منتشر شد. این آلبوم حتی از صفحات ساندکلاد مورد تقدیر قرار گرفت. این آلبوم دارای ده ترک بود که موزیک شب های خط خطی از پرشنونده های آن بود.

گادپوری
گادپوری

متن آهنگ شب ها خط خطی گادپوری

[ورس یک]
من اومدش نمه نمه راهو
با استخونم چشیدمش طعم لحظه ها رو
فهمیدمش که نمیخوره کسی غم ما رو
پَ ح ق ب ده ک ه ب شناسم ای ن نن ه قه وه ها ر و
منتظرن که بخورم به این زمین سرد
منتظرن که بمونم توو این پاییز زرد
تو جاری بمون حتی نمیشه راهگیرت سد
چو ن صب ورم و نم یشه پُ ر ای ن کا سه ی ص بر
خی لی وق ته نمیا د خن ده رو ای ن لبا م دی گه د لی
نمیشم واسه خودم جلو آینه دلیوری
خاکی بمونی میسازن ازت آدم گلی
ن بود کس ی که بمو نه نبو د ک سی که بر ی
خودت و خودتی برزخته این ورسا
شبا رپتو میکنی رو ورقه ها ارضا
دیوونه نشدی ولی مثبتن همه تستا
عجلت واسه چیه کجا میخوای بری؟
پات رو پدال و نمیخوای بپیچی پیچو
گر ه میخو ری شب ا و سر ت که م یره گ یج و
حوصلت نمیکشه وا کنی یه نیش و
به لحظه کافیه که کنی همه چیتو هیچ و
آدما مث همن همه حرف رو هوا
زمانه که میکَنه ماسک از رو صورتا
یه روز نبودنه ته همه بودنا

متن آهنگ شب ها خط خطی گادپوری

[کورس]
تو ای ن شبا ی خ ط خط ی، س تاره ه ی پاپ تی
گ م ش دن اون نیس ت توو یِ ر اه، فانوس ک رف اقتی
به ه ر ک ی می خ وای د ل بد ی، د ل میکَ نه به راحت ی
دن یا چه آلو ده ش ده، به  سم ب ی  صدا قتی

[ورس دو]
روزی ده ساعت جوونی حروم میشد
حقوقه نمیداد کفاف کار ضروریشو
ادامه دادم چون نمیخواستم بازنده باشم
حتی یه ثانیه دشمنام بشه عروسیشون
ه ی اد امه دا دم اگ ه نه عق ب می فتاد قس طام
شیکمم سیر بود ولی گشنه بودن چشمام
توو راه از خستگی خواب میرفتن پلکام
با رویای بنز توو خطیا توو پیکان
من او نم ک ه میخواس تم او ن آد م ر وئه رو
او ن زندگ ی خ وبه ر و، دوبلک س نو ک کوه ه رو
ندی ده هام به م میگ فتن که از ر و ن رو
ع قده ها تو وم خا لی می شد با ج وهر و
رفیقام میرفتن میزدم جاده خاکی
میگفتن فقط خودتی میجنگی آخه با کی؟
شرایط عصصبیم کرد، جوشی بودم و قاطی
دس ت رد زد م به س ینه هر ک ی گف ت پا به پات یم
حر فا رو خور دم ت وو خود م تا سر کوب شد م
دید م گو شه گیر م و ب ون ش ر و شور م
کس ی جز خود م نمی خورد غ م ج ا ن زدن و
به ج ا ه مه آرزو ها زد م خ ط رو خ ودم

[کورس]
تو ای ن ش بای خ ط خط ی، ستار ه  ها ی پاپت ی
گ م ش دن او ن ن یست تو ویِ ر اه، فانو سک رفا قتی
به ه رکی می خ وای د ل بد ی، د ل میکَ نه به راح تی
دن یا چه آ لوده ش ده، به س م بی صداق تی

 

متن آهنگ شب ها خط خطی گادپوری

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا