رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک نون و نمک سوگند + متن موزیک

آهنگ جدید سوگند به نام نون و نمک منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

سوگند خواننده خانم سبک رپ و پاپ زیر زمینی ایران است که در نهایت به علت سختگیریهای این سبک از موسیقی و همینطور خانم بودن او مجبور به مهاجرت از کشور خود شد. همچنین سوگند با امیر علی زخمی دیگر خواننده رپ اردواج کرد و دارای یک فرزند به نام میراث است.

سوگند
سوگند

متن اهنگ نون و نمک سوگند

نون و نمک خوردی، نمک دونو بُردی
پس نیاوردی
حالا مونده باقیش، عشقو دادی بازیش
پس سهم من چی؟

مگ ه میف هم ی حت ی اگه ب گم حرفام و به ت و
تو دنبا ل این ی فق ط بک شی یه ج وری با لا خود تو
ک لاً بد ه م که باش ی با م ن می‌کن ی خ وب ح التو
م ن از هر چی گذش تم نبا شه کم وا سه تو
بگو بین م، شای د یه نکت ه ای هست که م ن نمیب ینم
ب گو بی نم، من پا ی ح رفای ه ر ک  سی نم ی شین م

نون و نمک خوردی، نمک دونو بُردی
پس نیاوردی
حالا مونده باقیش، عشقو دادی بازیش
پس سهم من چی؟

هر جا رفتی گفتی خوبه حالِ من بده حالِ تو
هر چ ی ک ه بد ی بود ه زد ی پ ای م ن فق ط خو بی پا یِ  ت و
ساخت ی از م  یه آد م بد که آدمِ خو به با شی تو
ه مه ج وره م نو تو کو چیک ک ردی که ا زم سَ ر بش ی تو
بگو ب ینم، ش اید یه نکت ه ای ه ست که م ن نمیب ینم
بگو بی نم، م ن پا ی حر ف ها ی ه ر کس ی نمیش ینم

نون و نمک خوردی، نمک دونو بُردی
پس نیاوردی
حالا مونده باقیش، عشقو دادی بازیش
پس سهم من چی؟

هر جا رفتی گفتی خوبه حالِ من بده حالِ تو
هر چی که بدی بوده زدی پای من فقط خوبی پایِ تو
ساختی ازم یه آدم بد که آدمِ خوبه باشی تو
همه جوره منو تو کوچیک کردی که ازم سَر بشی تو
بگو بینم، شاید یه نکته ای هست که من نمیبینم
بگو بینم، من پای حرف های هر کسی نمیشینم

نون و نمک خوردی، نمک دونو بُردی
پس نیاوردی
حالا مونده باقیش، عشقو دادی بازیش
پس سهم من چی؟

دانلود اهنگ نون و نمک سوگند

نظرخودتان را ثبت نمایید
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا