رپ فارسیموزیک

دانلود آهنگ نصف راه از لیتو و د دان + متن موزیک

آهنگ نصف راه از آلبوم بچه تخس لیتو

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

بهزاد لیتو رپر محبوب و پر طرفدار ایرانی خبر از انتشار آلبوم بچه تخس که از جدی ترین کار های او بود را داد. موزیک نصف راه از لیتو به همراهی د دان جزو موزیک های قابل قبول و پر شنونده این آلبوم بود.

لیتو
لیتو

متن اهنگ نصف راه از بهزاد لیتو و د دان

[کورس]
م ن ن میدونم چرا تن ها مون دم توو این ج اده نص ف ر اه
ه مه رو زای خوبمو ن از جل و چش مام رد ش دن مث ل باد
مگ ه تو نبو دی ک ه میگ فتی نم یاد هیچو قت م ثلِ ما
ال آن  اس م ما ک نار ه م نمیاد دی گه رف تیم ت وو ق صه ها
[ورس یک – بهزاد لیتو]
گفتی نمیخوای اسمت بیاد کنارِ من
بعد رفتنت نوشتنِ شعرای غم، آسونه
بگو کیه پهلوت به جایِ من
گفتم میبینیم همو بازم یه جای شهر
الآن رفتی و ریختی با تیم رقیب
بعد رفتنت با شهر بزی میشه غریب
فقط میخوام زمان بگذره ببینمت
ح تی ثانی ه ها تو و س رِ من می ره دق یق
گفتم حداقل میگی تولدو تبریک
ولی دادی تنفرو ترجیح
منم فقط گل و تمجید
شب الکل و سرگیجه
گول عکسا رو نخور شادم
نه شنگول نه خوشحالم
زندگیم این روزا تعریفی نداره
از دوستام نپرس حالم
یادِ همه روزایی که رفتن بخیر
نیست زندگی اصلاً به میل
اگه بودی بود همه چی عالی ولی
خاطره ها همه توو عکسن چه حیف
بِزی با تو میشه شاد و شنگول
همه توو کف، مات و مبهوت
برا بقیه من همش تخسم
ولی پایِ تو وسط میاد فقط بغضم
چرا ؟ …

متن اهنگ نصف راه از بهزاد لیتو و د دان

[کورس]
م ن نمید ونم چرا تن ها موند م تو و این ج اده نص ف را ه
همه رو زای خوبم ون از ج لو چش مام رد ش دن م ثل باد
مگه تو نبود ی که میگفت ی ن میاد هی چوقت مث لِ ما
الآن ا سم ما ک نار ه م نمی اد دی گه رف تیم تو و ق صه ها
نمی دونم چ را تنها مو ندم ت وو ای ن ج اده ن صف ر اه
ه مه روز ای خوب مون از جل و چشما م رد ش دن مث ل باد
مگ ه تو نبو دی که می گفتی نمی اد ه یچوقت مث لِ ما
الآن ا سم ما ک نار ه م ن میاد دیگ ه رفت یم توو ق صه ها
[ورس دو – پیمان]
شروع کردیم یه راهیو با هم
ولی ندیدیم تهِ جاده رو
گ فتم هر ک ی با ز ه ر چ ی گف ت پا م ن
شدم بده باز من و
گفتم هر چی روزه مالِ تو
بزار هر چی شبه واس من و
شنیدن همه حرفامونو
واسمون هر چی بده خواستن و
برا من که شکستم با بغضِ گلوت
گفتی دلت خیلی قرصه پهلوم
هیچی جز تنهایی و غصه نموند
جتی اسممون نموند روی بخار شیشه
ما که گفت یم دست امون از ه م ج دا نمی شه
چ را هر چ ی به ت نزدی ک تر میش م ج لوم دورا هی میش ه

متن اهنگ نصف راه از بهزاد لیتو و د دان

[کورس]
من نمی دونم چرا تن ها مو ندم تو و این ج اده نص ف راه
همه ر وزای خوبم ون از جل و چش مام رد شد ن م ثل باد
مگه تو نب ودی ک ه می گفتی نم یاد هی چوقت م ثلِ ما
الآن ا سم م ا کنار ه م نمیاد دی گه رفتیم توو ق صه ها
نمی دونم  چ را تنها مون دم تو و این جا ده ن صف ر اه
ه مه روزا ی خو مون از ج لو چش مام رد  شدن م ثل باد
مگ ه تو نبو دی که میگ فتی نمی اد ه یچوقت م ثلِ ما
الآ ن اس م ما ک نار ه م نم یاد د یگه رفت یم تو و قص ه ها

 

دانلود اهنگ نصف راه از بهزاد لیتو و د دان

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا