دسته‌بندی نشده

آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده

دانلود آهنگ جدید معین زد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

او در حوزه موسیقی فعالیت می‌کند و تاکنون البوم‌ها و تک آهنگ‌های متعددی منتشر کرده است. آثار و آهنگ‌های معین زد به سبک پاپ، رامانتیک و موسیقی احساسی بوده و توانسته است مخاطبان زیادی را به خود جذب کند.

آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده
آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده

معین زد با صدای قوی، احساسی و فنی، به همراه آهنگ‌های زیبا و متن‌های عاشقانه، موفق شده است در صنعت موسیقی ایران جای خود را برجسته کند و مورد توجه مخاطبان بسیاری قرار بگیرد. او با اجراهای زنده خود، کنسرت‌ها و فعالیت‌های متنوع دیگر، برخی از نشانه‌های شخصیتی و صدای مختلف خود را نیز بیان کرد.

متن آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده

دنبال خودم میگردم، مرا ندیدی جایی
میگن تووی خیابونا، پرسه میزد اون گاهی
خواب رها کرده مرا، قرص نداری پیشت؟
از سرِ ناچاری شبا، فکر و خیال هست پیشم
من خواب ندارم به خدا، بس که شبا بیدارم
ن خ به ن خ د ود شدی م، ه م من و ه م سی گارم
با کسی گرچه ندارم صحبت مشترکی
غُ صه دار م که به د یوار زد م مش ت الک ی
خواب ندارم به خدا، بس که شبا بیدارم
ن خ به ن خ دود ش دیم، هم م ن و ه م سیگ ارم
با کسی گرچه ندارم صحبت مشترکی
غُص ه دار م که ب ه د یوار ز دم مش ت الک ی
گم بش م ب رم یا نه، ج ای خ الیت ه م ک م نیس ت
سا عت ها ست که میچرخ ند، آدر ست ر و یاد م نیس ت
دور نم اند کس ی با م ن، از درو ن یه مخرو به

متن آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده

از کو چه ی تاری ک ع ابر، رد ش ده که م ن بود ه
گم ب شم برم  یا ن  ه، جا ی خا لیت ه م کم نی ست
ساعت هاست که میچرخند، آدرست رو یادم نیست
دور نماند کسی با من، از درون یه مخروبه
از کوچه ی تاریک عابر، رد شده که من بوده
من گم شدم در خود، افتاده زمین در گود
میچرخه سرم گیجم، رو زین موتور بی جَک
دار م به ک جا م یرم، پا یم ب ه ک جا گی ر اس ت
مج رم که خ ودم باش م، زو د ه م برس م دیر اس ت
من خواب ندارم به خدا، بس که شبا بیدارم
ن خ به ن خ د ود ش دیم، ه م من و ه م سیگ ارم
با کسی گرچه ندارم صحبت مشترکی
غُص ه دا رم ک ه به دی وار ز دم م شت ال کی
خواب ندارم به خدا، بس که شبا بیدارم
نخ به نخ دود شدیم، هم من و هم سیگارم
با کسی گرچ ه ندارم صحبت مشترکی
غُص ه دا رم ک ه به دیو ار زد م م شت الک ی
خُنُ ک آن ق ماربازی ک ه بباخ ت آن چ ه بود ش
بِنَماند هیچش اِلّا هوس قمار دیگر
گم بشم برم یا نه …

دانلود آهنگ معین زد برای سریال حیثیت گمشده

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا