رپ فارسیموزیک

دانلود موزیک جدید امیر تتلو به نام دیشب + متن

آهنگ دیشب از تتلو منتشر شد

سایت حضرات سایت شرط بندی حضرات

آهنگ دیشب از امیر تتلو از صفحه یوتوب شخصی وی منتشر شد. موزیک دیشب بسیار نظر مخاطبین را جذب کرد و جزو کار های قوی تتلو در چند وقت اخیر بود.

تتلو
تتلو

متن اهنگ دیشب امیر تتلو

آآ، 11228
باز رسیدم به تهش
دیشب، به این فکر کردم که
چق د میتونیم هم دیگه رو خرد کنیم
چ قد، چقد کوچیک
چقد کوچیک

[ورس یک]
دوباره نشستیم دور از هم
من که اَ تو بریدم دیگه
تو هم بد اعصابت خرد از من
نه، من دیگه مَردم درست
نه، تو به اون صورت زن
ریدیم توو فرکانس هم
اتمسفر شده کدورت عن
عه، زدی توو خز مز و پاشید
هر چ ی سا ختم با یه مش ت اح مق و لاش ی
کاش یه کم لیاقتمو داشتی
یا که یادم میرفتش توئه عنترو کاشکی
من عینِ تو * نخوارید
سرم به کارم بود و بس
تو تنهای چیزیت که سر بودش
از همه کارت بود و هست
م هم صداقت ه و تو  هی چ  ن شونی از او ن  ند اری
سوراخ فقط جلو که نیست ببین
از کجا معلوم از * ندادی

متن اهنگ دیشب امیر تتلو

[کورس]
د یش ب تو نم یدونی چ قد ه واتو ک رده بو دم
دی شبم نمیدو نی پُر عرب ده و ن عره ب ود ب د
شب بدج ور نبود ت، منو کله پا و سرن گون کرد
دی ش ب چق د عصب ی بودم، چق د داغو ن منِ خون سرد
دی ش ب تو نمید ونی چ قد هو اتو کر ده بو دم
دیش بم نمید ونی پُر عرب ده و ن عره بود بد
د ی شب بدج وری نبو دت، من و کله پا و  کرد
چقد عص بی بو دم، چقد داغ ون منِ خونس ر د

[بریج]
دیشب بعد یه حس خفگی و
یه * و نسخی شدید اَ نبودت
آخرش نشستم با خودم به صحبت کردن
به خودم توپیدم
دیشب نشستم به خودم فهموندم
دیشب، نشستم به خودم گفتم که
نشستم به خودم گفتم که
دیش ب ت وو آین ه به خود م گف تم که …

متن اهنگ دیشب امیر تتلو

[ورس دو]
تو واسش هر کاری کردی
چشتو رو همه بستی
ولی دنبال تنوع بود رفت
اون یه فرشته نمیخواست
د لتو بازی چه کرد و او ن د نبال تمس خر بود و هس ت
تو ازش اسطوره ساختی توو خیالت
ول ی انگ ار ا ون یه در یا دا ره ق لبش پُر ما هیای رن گی
تو چ قد س اده بود ی گر یه میکرد ی وا سه در دش

[کورس]
د یشب تو نمیدون ی چ قد هوا تو ک رده بو دم
دیش بم نمید ونی پُر   ع ربده و نع ره بو د بد
دی شب بدجور نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دی ش ب  چق د عصب ی بود م، چق د داغ ون منِ خونسر د
د ی شب تو نمید ونی چق د هو اتو کر ده بو دم
دی شبم نمی دونی پُر ع ربده و نع ره بود بد
دی ش ب بدجوری نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد

متن اهنگ دیشب امیر تتلو

[بریج]
دیشب میتونستم کار دست خودم بدم
میتونست نبودت کار دستم بده
میتونست نبودت یه کارد دستم بده
اما، من بازم رو پام وایسادم، تنهایی
بله، تنهایی

[ورس سه]
هر کی اومد راهمو تووش موند
ابر تیره ی خیالت ماهمو پوشوند
ق لب من س از ش د فاز بعد تو رو ش خون د
دلِ من خوابه همش صبح خروس خون
ولی چشام بازه و تووش خون
این ر وزا ه مه چ ی تعطیل، مخ ول ی تع طیل ت ره
هر روزت داره بد میگذره
اینم صبح عاشقه شب میپره
هر ک ی از راه رس ید فق ط پدرس گ میکَ نه
بغل و بوس کمه چَک بیشتره
منم میخ وام تنها با شم ول ی، هر آدم ی تک میش کنه
اما باید تنه ا با شی تا، او ضاع با شک پی ش ن ره
یه ک می ش ادی لاز مه، این زندگ ی تفر یحش ک مه
همه فقط فضول توو کارِ هم
هر کی یه جور تفتیش گره

متن اهنگ دیشب امیر تتلو

[کورس]
دی ش ب تو نمیدو نی چق د ه واتو ک رده بو دم
نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
د ی شب بدج ور نبود ت، منو ک له پا و سرنگو ن ک رد
دیش ب چ قد عصب ی بو دم، چ قد دا غون منِ خون سرد
تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
بدجوری نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد

[بریج]
دیشب باز رسیدم به تهش
دیشب نزدیک بود کار دستِ خودم بدم
نبود ت نزدیک ب ود یه  ک ارد دس ت خودم بد م
یه کارد دست خودم بدم
دیشب میتونست نبودت کار دستم بده
بلکه همه چی تموم شه
ا ما باز، اما باز  ص بر کردم بت ونی ص دام ک نی صا ب ص بر

 

دانلود اهنگ دیشب امیر تتلو

 

5/5 - (1 امتیاز)
سایت حضرات بت سایت حضرات بت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا